ΤΟΠΙΚΑ

Παράταση συμβάσεων εργαζομένων σε ΚΗΦΗ, ΚΕΔΗΦ & Κέντρα Ρομά

παράταση-συμβάσεων-εργαζομένων-σε-κη-811853

Νέα παράταση στην διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και στις συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και μετά την 30η Ιουνίου 2016, δόθηκε με υπουργική τροπολογία – προσθήκη που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (άρθρο 51) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για το θέμα αυτό είχε ήδη παρέμβει με τροπολογία του και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος τον Φεβρουάριο προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και στα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ), όπως το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στο Βόλο, μέχρι 30 Ιουνίου 2016, μετά την εμπλοκή που είχε προκληθεί όταν αυτά δεν συμπεριελήφθησαν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσω της οποίας ανανεώθηκαν οι συμβάσεις προσωπικού στα ΚΗΦΗ και στα Κέντρα Στήριξης Ρομά.

Ειδικότερα, με την παρούσα τροπολογία, η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των αναφερόμενων δομών των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού, παρατείνονται πέραν της 30ης Ιουνίου 2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για την μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 του ΕΣΠΑ.

Να σημειωθεί πως, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, οι δράσεις αυτές συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), υλοποιήθηκαν από ΟΤΑ α’ βαθμού, καθώς και Νομικά Πρόσωπα αυτών και απασχόλησαν προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Με το άρθρο 5 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης …και Οικονομικών», που κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του Ν.4366/2016 και συμπληρώθηκε με την τροπολογία του Αλέξανδρου Μεικόπουλου στο άρθρο 69 του Ν.4369/2016 για την πρόσθεση και των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ), στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και τα «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, παρατάθηκε η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών τους μέχρι 30 Ιουνίου 2016 έως και την ένταξή τους στην νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και η συνέχεια παροχής υπηρεσιών σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Έτσι τώρα με την τροπολογία που ψηφίστηκε, προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των δομών αυτών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 30ης Ιουνίου 2016 της προηγούμενης παράτασης και έως την ένταξη των φορέων στις αντίστοιχες Πράξεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, με ισόχρονη παράταση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες των Κέντρων αυτών.

Η εν λόγω ρύθμιση ικανοποιεί την μεγάλη αναγκαιότητα διατήρησης τέτοιων δομών, που ενισχύουν τη στήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς διασφαλίζεται η συνέχιση και η εύρυθμη λειτουργία βασικών πολυετών κοινωνικών προγραμμάτων μέριμνας και αλληλεγγύης πανελλαδικά. Σημειώνεται πως αντίστοιχα Κέντρα λειτουργούν και στον Βόλο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου