ΑΛΜΥΡΟΣ

Διαβούλευση για τα απόβλητα στον Αλμυρό

διαβούλευση-για-τα-απόβλητα-στον-αλμυ-381096

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Αλμυρού θα συζητηθεί την Τρίτη, 18 Αυγούστου, στις 7.30 το απόγευμα το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

Στόχος είναι να διαγνωστούν προβλήματα και να διατυπωθούν προτάσεις πριν την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Αλμυρού.

Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2015 οι στόχοι – ορόσημα για το 2020 είναι τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των στερεών αποβλήτων και η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των αστικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Αλμυρού πραγματοποιεί έρευνα μέσα από την οποία αποσκοπεί να προσεγγίσει την κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προσδοκίες για το μέλλον με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του δήμου.

Οι στρατηγικές για την εφαρμογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: καθορισμό της υποχρέωσης των δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασμών. Στο πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης.

Τέτοιες ρυθμίσεις μπορεί να είναι το περιεχόμενο και η διαδικασία ενσωμάτωσης των δημοτικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣΔΑ, η δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε δήμο, η διασφάλιση της δυνατότητας των δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά έναντι τιμήματος, η δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδομών διαχείρισης εντός πολεοδομικού ιστού κ.α.

Οι στρατηγικές αποβλέπουν ακόμη στη διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με την αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων, την ενίσχυση ελέγχων – επιθεωρήσεων και μηχανισμών επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κ.α.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου