Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 19 Μαρτίου 1963

πριν-60-χρόνια-19-μαρτίου-1963-925125

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Ουδέν νέον μέτον εξηγγέλθη εις Αγριάν- Η μελέτη προς αναμόρφωσιν της οικονομίας Πηλίου- Οι καλλιεργηταί αντιμετωπίζουν ήδη το φάσμα της πείνης

*Δικαιούχοι αποζημιώσεως δι’ απαλλοτριώσεις αγρών καταληφθέντων δι’ οδικόν τμήμα Δρυμώνος- Κροκίου- Δια ποιάν έκτασιν θα λάβη έκαστος την αποζημίωσιν- Πλήρης ονομαστικός πίναξ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου