ΤΟΠΙΚΑ

Απαντήσεις στα προτεινόμενα θέματα Ιστορίας

απαντήσεις-στα-προτεινόμενα-θέματα-ι-605129

Οι απαντήσεις στα προτεινόμενα θέματα Ιστορίας που δημοσιεύονται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΘΕΜΑ Α1

α. Το Ραλλικό κόμμα ήταν ένα από τα αντιβενιζελικά κόμματα υπό το Δημήτριο Ράλλη. Ήταν αντίθετο προς τον εκσυγχρονισμό και κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας και υποστήριζε ότι το Κοινοβούλιο έπρεπε να έχει ισχυρή θέση στο πολιτικό σύστημα. Στο πρόσωπο του βασιλιά έβλεπε το σύμβολο της εθνικής ενότητας. Απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στα μεσαία και κατώτερα στρώματα των πόλεων καθώς και στους καλλιεργητές. Ζητούσε ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των θέσεων εργασίας, ώστε με την οικονομική ανάπτυξη να εξευρεθούν χρήματα για εξοπλισμούς, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η πατρωνία των κομμάτων. Δεν είχε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη. (σχολικό βιβλίο, σελ. 92)

β. Κράτος δικαίου είναι το κράτος στο οποίο η οργάνωση και η λειτουργία όλων των θεσμών και των τομέων της κρατικής εξουσίας ρυθμίζονται με κανόνες του θετικού δικαίου, δηλαδή με νόμους που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει. (σχολικό βιβλίο, σελ. 80)

γ. Η εξέγερση του Κιλελέρ έγινε το 1910 και αποτελεί την πιο σημαντική σύγκρουση για το αγροτικό ζήτημα, ως αποτέλεσμα των τριβών που προκλήθηκαν μετά την ψήφιση νόμων το 1907, οι οποίοι επέτρεπαν στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες, ώστε να μπορεί να τις διανέμει σε ακτήμονες, και των οποίων η εφαρμογή αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. (σχολικό βιβλίο, σελ. 43)

ΘΕΜΑ Α2

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

δ. Λάθος

ε. Σωστό

ΘΕΜΑ Β1

Α) Στη διάρκεια… περιοχές αυτές. (σχολικό βιβλίο, σελ. 116)

Β) Για τις προσφυγικές… ελληνικού κράτους. (σχολικό βιβλίο, σελ. 116)

ΘΕΜΑ Β2

Α) Η κύρια κρίση… μεταξύ Ελλήνων. (σχολικό βιβλίο, σελ. 132)

Β) Τελικά… νομοθετική πράξη. (σχολικό βιβλίο, σελ. 132)

Γ) Στην τρίτη φάση… επαρκή πληθυσμό. (σχολικό βιβλίο, σελ. 132-133)

ΘΕΜΑ Γ

α) Εισαγωγή

Σχολικό βιβλίο: «Το Τρικουπικό κόμμα… Χαρίλαος Τρικούπης» (σελ. 80)

«Ο Τρικούπης… κόστος» (σελ. 80)

Συνθέτουμε την απάντησή μας βασιζόμενοι στην ιστορική αφήγηση και σε στοιχεία που αντλούμε από πρώτο παράθεμα (δευτερογενής πηγή)

-Οι φόροι που είχε αναγκασθεί να επιβάλει ο Τρικούπης, καθώς και τα δάνεια που είχε συνάψει για να φέρει σε πέρας το μεγαλόπνοο έργο του, είχαν προκαλέσει τη δυσφορία ενός μεγάλου μέρους του λαού.

-Τη δυσφορία αυτή τη καλλιέργησε με δημαγωγικό τρόπο η αντιπολίτευση που του κόλλησε και το επίθετο «φορομπήχτης».

Επίλογος – συμπεράσματα

Β) α) Εισαγωγή

Σχολικό βιβλίο: «Οι αντίθετοι… παραγωγικές δραστηριότητες» (σελ. 81)

Συνθέτουμε την απάντησή μας βασιζόμενοι στην ιστορική αφήγηση και σε στοιχεία που αντλούμε και από τα δύο παραθέματα (δευτερογενείς πηγές)

Παράθεμα Α

-Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ανταποκρινόμενος στις επιθυμίες του λαού και υποσχόμενος να κυβερνήσει χωρίς την επιβολή νέων φόρων και χωρίς τη σύναψη νέων δανείων, κατορθώνει να τον ανατρέψει στις 7 Απριλίου 1885.

Παράθεμα Β

– Ο Δηλιγιάννης, ασχολούμενος με καθαρώς μικροκομματικά ζητήματα, ήτο πάντοτε ικανός να ζημιώση το γενικώτερον συμφέρον. […] Ο Θ. Δηλιγιάννης απέβλεπεν εις την πολιτικήν περισυλλογής. Φαίνεται δε ότι μεταξύ των οικονομιών τας οποίας απεφάσισεν ήτο και ο περιορισμός κονδυλίων εξυπηρετούντων κατ’ εξοχήν εθνικούς σκοπούς.

Επίλογος – συμπεράσματα

ΘΕΜΑ Δ

Πρόλογος

Κύριο μέρος: α) Χρησιμοποιώ από το σχολικό βιβλίο: «Το 1927… ένα χρόνο αργότερα». (σελ. 53)

Συνθέτουμε την απάντησή μας βασιζόμενοι στην ιστορική αφήγηση και σε στοιχεία που αντλούμε από τα παραθέματα:

(δευτερογενείς πηγές):

Παράθεμα 1

-Πρώτοι διοικητής και υποδιοικητής διορίσθηκαν οι Αλέξανδρος Διομήδης και Εμμανουήλ Τσουδερός αντιστοίχως, οι οποίοι κατείχαν ως τότε αυτές τις θέσεις στην Εθνική Τράπεζα.

-Το Πρωτόκολλο της Γενεύης ρητώς προόριζε τη νέα τράπεζα να λειτουργήσει ως τραπεζίτης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να συγκεντρώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Παράθεμα 2

-Η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε να λειτουργεί το 1928 και ήταν γέννημα των παγκόσμιων οικονομικών ανακατατάξεων του Μεσοπολέμου για τη δημιουργία ενός διεθνούς νομισματικού συστήματος που θα στηριζόταν στον κανόνα συναλλάγματος – χρυσού.

-Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα πρώτα βήματα της Τράπεζας καθορίστηκαν από μια σειρά ιδιαιτερότητες, όπως η σύναψη δανείου με την Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), η ιδιάζουσα έως τότε θέση της Εθνικής Τράπεζας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και οι τότε μακροοικονομικές συνθήκες, όπως αυτά θα αναπτυχθούν παρακάτω.

Επίλογος – συμπεράσματα

Β) Εισαγωγή

Σχολικό βιβλίο: «Πολύ γρήγορα… το 1929» (σελ. 54)

Συνθέτουμε την απάντησή μας βασιζόμενοι στην ιστορική αφήγηση και σε στοιχεία που αντλούμε από τα παραθέματα (δευτερογενείς πηγές και οι δύο):

Παράθεμα 1

-Η κύρια αποστολή που ανατέθηκε στη νέα τράπεζα ήταν να εγγυάται τη μετατρεψιμότητα του νομίσματος.

– Το καταστατικό όριζε το ελάχιστο του καλύμματος των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων στο 40%. Το κάλυμμα περιλάμβανε χρυσό και ξένο συνάλλαγμα ελεύθερα μετατρέψιμο σε χρυσό.

Παράθεμα 2

– Η ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος συνδέεται άρρηκτα με την τύχη της ελληνικής οικονομίας, επιδρώντας εκ των πραγμάτων στην πορεία ανάπτυξης της τελευταίας, τόσο σε θεσμικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο.

Επίλογος – συμπεράσματα

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου