ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις πανελλαδικές

τρόπος-εξέτασης-μαθημάτων-στις-πανελ-357018

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου,Φιλόλογου – Ιστορικού

Η πολύ σημαντική εκκρεμότητα που αφορούσε τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων επιτέλους (!) τακτοποιήθηκε και παρά το γεγονός πως με βάση το προηγούμενο ΦΕΚ διαφαινόντουσαν κάποιες σοβαρές αλλαγές, τελικά επικράτησε η λογική και αυτές είναι ελάχιστες. Ας δούμε, λοιπόν, μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ τα κυριότερα σημεία στον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος με βάση την τελευταία απόφαση του υπουργείου.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» οι υποψήφιοι αξιολογούνται στην κατανόηση και παραγωγή λόγου. Αρχικά, δίνονται στους υποψηφίους δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, ενώ τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα.

Αρχικά, το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα και βαθμολογείται με 15 μονάδες. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο ή κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+15+10).

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι υποψήφιοι, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται στα θέματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Τέλος, το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις, το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο και ζητεί από τους υποψηφίους την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο ή τα κείμενα αναφοράς. Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.

Αρχαία Ελληνικά

Στο μάθημα των «Αρχαίων Ελληνικών» δίνονται στους υποψηφίους αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου 12 – 20 στίχων με νοηματική συνοχή και τους ζητείται να απαντήσουν αρχικά σε μία ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται σ’ αυτό. Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού ή ανοικτού τύπου.

Στη συνέχεια ζητείται να απαντηθούν δύο ερωτήσεις ερμηνευτικές με βάση το απόσπασμα, μία ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο έργο του και μία ερώτηση λεξιλογική – σημασιολογική. Επιπρόσθετα, δίνεται αδίδακτο παράλληλο κείμενο στη νέα ελληνική από την αρχαία ή νεότερη γραμματεία, ελληνική και παγκόσμια, και καλούνται να απαντήσουν σε μία ερώτηση ερμηνευτική, με την οποία ζητείται να συγκρίνουν το παράλληλο κείμενο με το κείμενο αναφοράς.

Όσον αφορά το λεγόμενο «άγνωστο», δίνεται αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 12 – 20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου. Με βάση αυτό, λοιπόν, οι υποψήφιοι καλούνται να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμένου από τέσσερις έως έξι στίχους, να απαντήσουν σε μια ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου, σε μια ερώτηση γραμματικής, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα καθώς και σε μια ερώτηση συντακτικού, η οποία επίσης μπορεί να επιμερίζεται σε δύο υποερωτήματα. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι κάθε ζητούμενη ερώτηση – δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με δέκα μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

Ιστορία

Το μάθημα της «Ιστορίας», εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες. Αρχικά, στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων και η κατανόησή τους. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους υποψηφίους σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Στο συγκεκριμένο μάθημα η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς.

Λατινικά

Τέλος, στο μάθημα των Λατινικών δίνεται στους υποψηφίους διδαγμένο κείμενο 14-16 στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς αρχικά να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική 10-12 στίχους (20 μονάδες) και έπειτα να απαντήσουν στις υπόλοιπες παρατηρήσεις οι οποίες και περιλαμβάνουν μία παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου (10 μονάδες), μία παρατήρηση ετυμολογική με συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες), δύο παρατηρήσεις γραμματικής (30 μονάδες) και τέλος δύο παρατηρήσεις συντακτικού (30 μονάδες). Καθεμία από τις παρατηρήσεις γραμματικής και συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου