ΛΑΡΙΣΑ

Ανακοίνωση της Αστυνομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανανέωση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων

ανακοίνωση-της-αστυνομικής-περιφέρε-275350

Από την Αστυνομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανακοινώθηκε ότι «Μεγάλος αριθμός αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων έχει λήξει λόγω παρέλευσης του χρόνου ισχύος των και δεν έχουν ανανεωθεί με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα όπλα να κατέχονται πλέον παράνομα γεγονός που συνεπάγεται τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις των κατόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2168/93 «Περί Όπλων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

Κρίνεται όμως σκόπιμο να υπομνησθεί η ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 10 του Ν. 3944/2011 όπου ορίζεται ότι, ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής και καταβάλει για την έκδοσή της το 20πλασιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά.

Συνεπώς, οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων των οποίων οι άδειες έχουν λήξει και δεν ανανεώθηκαν έχουν πλέον τη δυνατότητα κατ’ εφαρμογή της ως άνω νομικής ρύθμισης να προβούν στην ανανέωση των αδειών σύμφωνα με όσα εξειδικευμένα ορίζει η ίδια ρύθμιση χωρίς άλλες κυρώσεις.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου