Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια – 19 Νοεμβρίου 1963

πριν-60-χρόνια-19-νοεμβρίου-1963-1016002

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*59ετής χωρικός εφονεύθη υπό συγγενών του διά κτηματικάς μάλλον διαφοράς εις Πόρτην Μουζακίου

*Πανοικοδομική συγκέντρωσις εις Λάρισαν, αιτήματα δια συνδικαλιστικάς ελευθερίας και αύξησιν ημερομισθίων και συντάξεων

*Οικονομική σταθερότης και περιστολή των δαπανών αι κοινωνικαί μεταρρυθμίσεις και αι ξέναι επενδύσεις

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου