ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εξοικονόμηση ύδατος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

παράταση-υποβολής-αιτήσεων-για-την-εξ-414615

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και
Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι εκδόθηκε η αριθ. 3584/15-09-
2021(ΑΔΑ 6Φ8Γ4653ΠΓ-Ν36) 2 η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για
επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων
που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Σύμφωνα με την τροποποίηση ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
(οριστικοποίησης) της αίτησης ένταξης στην ανωτέρω δράση μέσω του ψηφιακού
συστήματος www.ependyseis.gr ορίζεται η 02/11/2021 και ώρα 13:00, ενώ αιτήματα
από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 27/10/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή
αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής
www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να
υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο
υποψηφιότητας στην Υπηρεσία μας, εφόσον έχουν ο τόπος μόνιμης κατοικίας του
φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος
είναι η Π.Ε. Μαγνησίας και η Π.Ε. Σποράδων, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο
υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η
Δευτέρα, 15/11/2021 .

Η αναλυτική περιγραφή της δράσης αναφέρεται στην υπ. αριθ. 4950/25-09-
2020 (4377 Β΄) Υπουργική Απόφαση, που έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και
www.agrotikianaptixi.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου