ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου: Στο 8% το επιτόκιο των Cocos

πράξη-υπουργικού-συμβουλίου-στο-8-το-επ-253149

Το επιτόκιο 8% και τον τρόπο λειτουργίας των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) με τα οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, αναφέρει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για επιμέρους ειδικά θέματα της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, οι ομολογίες αποφέρουν τόκο με ετήσιο επιτόκιο 8% από και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης των ομολογιών μέχρι και την 7η ετήσια επέτειο μετά την Ημερομηνία Έκδοσής τους και στη συνέχεια, αν δεν αποπληρωθούν, το ισχύον Επιτόκιο Αναπροσαρμογής. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος ετησίως σε κάθε μία Ημερομηνία Καταβολής Τόκου.

Οι ομολογίες μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος εάν για οποιονδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλλει συνολικά ή μερικά τους καταβλητέους τόκους σε δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκου.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκου δεν είναι αναγκαίο να είναι συνεχόμενες. Οι κάτοχοι των ομολογιών θα λαμβάνουν αριθμό Μετοχών Μετατροπής που καθορίζεται διαιρώντας το 116% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που είναι ανεξόφλητες με την Τιμή Μετατροπής και διαιρώντας περαιτέρω με το ποσοστό συμμετοχής του κατόχου των ομολογιών στο σύνολο του ομολογιακού δανείου.

Όπως αναφέρεται, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει να αποπληρώσει το σύνολο ή μέρος των ομολογιών ανά πάσα στιγμή, στην αρχική ονομαστική αξία τους, πλέον τυχόν δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων (εξαιρούμενων τυχόν τόκων που έχουν ακυρωθεί), με την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α. το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει την εκάστοτε έγκριση που μπορεί να απαιτείται (ή τη μη ένσταση ή την άρση υποχρέωσης σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή εκάστοτε επερχόμενους κανονισμούς που εφαρμόζονται κατά καιρούς ή το Ν.4261/2014 (Α΄107), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (ή εκάστοτε ενσωματωθείσες οδηγίες που εφαρμόζονται κατά καιρούς) (Οδηγίες Κεφαλαιακών Απαιτήσεων) και από κοινού με τους Κανονισμούς για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις οι «Κανονισμοί Κεφαλαίου» από τον Επόπτη, και

β. την ικανοποίηση τυχόν άλλων απαιτήσεων, οι οποίες προηγούνται της εξόφλησης ή εξαγορών όπως τυχόν καθορίζονται στους ισχύοντες Κανονισμούς Κεφαλαίου.

Η αποπληρωμή κατ’ επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται σε μετρητά.

Η κάθε ομολογία έχει ονομαστική αξία εκατό χιλιάδων (100.000, 00) ευρώ, εκδίδεται στο άρτιο και είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου