ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύντομα λύση στις υποθέσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο

σύντομα-λύση-στις-υποθέσεις-δανείων-σ-239231

Σύντομα θα δοθεί λύση στις υποθέσεις των ενυπόθηκων δανείων σε ελβετικό φράγκο, όπως προκύπτει από απάντηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου σε ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Δημαρά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων και εξετάζουν νομοθετικές προτάσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις αποφάσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι υποθέσεις αυτές καταστούν αμετάκλητες, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της σχετικής διάταξης του άρθρου 10 παρ.21 του Ν.2251/1994, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού, με απόφασή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, καθώς οι συνέπειες του δεδικασμένου έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Όσον αφορά στη σχετική πρόταση την οποία υπέβαλε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την επίλυση των συγκεκριμένων υποθέσεων, δύναται να αποτελέσει βάση για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, εφόσον υπάρχει συμφωνία και των δύο εμπλεκόμενων μερών.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην προσφάτως εκδοθείσα ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που ρυθμίζει τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και τα δάνεια μεταβλητού επιτοκίου.
Ειδικότερα, προβλέπεται ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση του δικαιώματος του καταναλωτή να μετατρέψει τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα τηρουμένων κάποιων προϋποθέσεων, καθώς και για τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης πίστωσης.

Η εν λόγω Οδηγία εφαρμόζεται σε συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης που θα συναφθούν μετά από τις 21 Μαρτίου 2016, ενώ ρητά ορίζεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρω ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας, με καταληκτική ημερομηνία την 21η Μαρτίου 2016, αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου μας.

Το έργο της επιτροπής ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους με ενδεχόμενη παράταση του έργου της περί τα τέλη Ιανουαρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται για την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη.

enikonomia

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου