ΤΟΠΙΚΑ

Παράταση στην προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ΟΛΒ

παράταση-στην-προθεσμία-εκδήλωσης-εν-856116

Σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού
μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., που εκδόθηκε από το
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») στις 02.11.2022, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 3 Φεβρουαρίου 2023 και έως τις 15:00.

Διευκρινίζεται ότι όσα Δικαιολογητικά Έγγραφα φέρουν ημερομηνίες έκδοσης εντός της προθεσμίας των
30 ημερών από την αρχική Ημερομηνία Υποβολής, ήτοι από την 21η Δεκεμβρίου 2022, θα γίνουν
αποδεκτά από το Ταμείο.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ένορκη βεβαίωση /υπεύθυνη δήλωση του Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Β η ακόλουθη φράση:

«Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά
έγγραφα, που έχουμε υποβάλει μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας, είναι αληθή, σε ισχύ,
έγκυρα και ακριβή και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή από την ημερομηνία έκδοσής τους και
δεν έχουμε αποκρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις ως άνω πληροφορίες, καταστάσεις,
δηλώσεις, Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τη Διαγωνιστική Διαδικασία και
τη Συναλλαγή».

Περαιτέρω σημειώνεται ότι παρατείνεται αντίστοιχα η προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών
ερωτήσεων από πλευράς Ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 της Πρόσκλησης, ήτοι έως την 20η Ιανουαρίου 2023 και έως τις 17:00. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου