ΤΟΠΙΚΑ

Διαδικτυακή διάλεξη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

διαδικτυακή-διάλεξη-του-τμήματος-μαθ-949065

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή διάλεξη με θέμα:

«Two applications of Stationary Statistical Processes»,

η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 29 Μαΐου και ώρα 19:30 μέσω MsTeams.

Ομιλητής είναι ο κ. Stamatis Dostoglou, Professor, Department of Mathematics University of Missouri, Columbia.

Στη διάλεξη θα γίνει περιγραφή δυο κατευθύνσεων γύρω από τις στάσιμες στατιστικές διαδικασίες (δηλαδή στατιστικές διαδικασίες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μετατοπίσεων). Η πρώτη κατεύθυνση αφορά τη θεωρία Kolmogorov για την τυρβώδη ροή ρευστών (δουλειά σε συνεργασία με τους J. Kahl και R. Gastler). Η δεύτερη αφορά τη θεωρία μεγάλων πινάκων Toeplitz (δουλειά σε συνεργασία με τον Π. Βαλλέτα).

Τη διάλεξη μπορείτε να παρακολουθήσετε από την εικονική αίθουσα του MsTeams με κωδικό 802yfg5 ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1eafd750eea34e78be93778a8d4e28b8%40thread.tacv2/1684225972045?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22d03ef118-4ce6-47bf-bac7-3bd0c5d340d8%22%7d

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου