ΤΟΠΙΚΑ

Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά ψηφίζει ο Δήμος Βόλου

τοπικό-σχέδιο-δράσης-για-την-κοινωνικ-908553

«Έως το 2030, οι Ρομά του Βόλου θα απολαμβάνουν τα ίδια οικιστικά πρότυπα με τον υπόλοιπο πληθυσμό, θα έχει επιτευχθεί η πλήρης πρόσβαση στην υποχρεωτική -τουλάχιστον- εκπαίδευση και θα έχουν μειωθεί τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ένθεν και ένθεν». Αυτό είναι το όραμα του Δήμου Βόλου, όπως αποτυπώνεται στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης που έρχεται προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης διαμορφώθηκε ώστε να υποστηρίξει την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ένταξης των Ρομά σε τοπικό επίπεδο, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στοχεύει να συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων και των παρεμβάσεων της νέας Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030 και για το λόγο αυτό δύναται να αναπτύσσεται και να αναδιαμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030.

Σύμφωνα με αυτό, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

Γενικοί στόχοι

 • Βελτίωση των συνθηκών φτώχειας των νοικοκυριών Ρομά. Η οικονομική κρίση έχει πιο έντονο αποτύπωμα στις κοινότητες των Ρομά και των άλλων ευάλωτων και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Η στήριξη του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των ευάλωτων νοικοκυριών στην επόμενη προγραμματική περίοδο μέσω του Κέντρου Κοινότητας, των παραρτημάτων Ρομά ή/και άλλων συναφών δομών ενισχύει τον στόχο σε αυτήν την κατεύθυνση
 • Βελτίωση των Υποδομών των περιοχών κατοίκησης των Ρομά. Η κάλυψη μέρους ή του συνόλου των ελλείψεων που παρουσιάζονται στην αποχέτευση, υδροδότηση και πρόσβαση στα ενεργειακά δίκτυα των οικισμών αποτελούν πλέον βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Επιπρόσθετα, άλλες τοπικές παρεμβάσεις στις υποδομές αφορούν την διευκόλυνση της φυσικής προσβασιμότητας των κατοίκων σε αγαθά και υπηρεσίες. Πιθανοί δικαιούχοι δράσεων, Δήμος Βόλου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΔΕΥΑΜΒ
 • Μείωση των Στερεοτύπων και Προκαταλήψεων για τους Ρομά. Επιμορφωτικοί κύκλοι με σκοπό τη μείωση των προκαταλήψεων για τους Ρομά και των στερεοτυπικών εικόνων των Ρομά για τους μη-Ρομά, τα επαγγέλματα και την ανάγκη μόρφωσης των πολιτών
 • Βελτίωση της πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Βελτίωση των σχολείων με μεγάλο πληθυσμό Ρομά, αποφυγή γκετοποίησης και απαξίωσης των σχολείων αυτών και μετεξέλιξη του 10ου δημοτικού σχολείου σε διαπολιτισμικό «σχολείο «μαγνήτη» με παράλληλη προώθηση της σχολικής διασποράς μαθητών Ρομά σε όμορα σχολεία
 • Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης νέων Ρομά (NEETS). Αξιοποίηση ευκαιριών επιμόρφωσης κατάρτισης και επιδότησης για τημ αξιοποίηση του δυναμικού των Ρομά στον χώρο του «επιχειρείν».
 • Βελτίωση της εκπροσώπησης των Ρομά. Οι διαδικασίες σύστασης οργάνων εκπροσώπησης των Ρομά κρίνονται γενικά ως μη-τυπικές (υπάρχουν φυσικά πολλές εξαιρέσεις), με αποτέλεσμα να στερούνται συχνά την τυπική νομιμότητα εκπροσώπησης. Αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω την θεσμική κατοχύρωση εκπροσώπησης σε διαδικασίες διαβούλευσης και μέσω αυτής της επιροής των ρόμικων κοινοτήτων στους σχεδιασμούς της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας. Παράλληλα με αυτό, δέον είναι και η συμμετοχή των πολιτών με ρόμικη καταγωγή σε πολιτικά κόμματα και αυτοδιοικητικές παρατάξεις ως ισότιμοι πολίτες.

Επιπλέον προβλέπονται και ειδικοί στόχοι

Παραρτήματα Ρομά:

 • Μέριμνα για την λειτουργία τους ως μονάδες κοινωνικής ένταξης και λιγότερο ως γραφεία αιτήσεων επιδομάτων.
 • Δημιουργία κτιριακής υποδομής για το παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής εντός του οικισμού της Αγίας Παρασκευής
 • Βελτίωση του κτιριακού αποθέματος, του διδακτικού προσωπικού και του χαρακτήρα του 10ου δημοτικού σχολείου Ν. Ιωνίας ως διαπολιτισμικού σχολείου, προκειμένου να συγκρατηθεί η «φυγή» μη Ρομά μαθητών και ακολούθως η γκετοποίηση και η υποβάθμιση του σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά ρομά.

Τέλος, προβλέπονται δράσεις μείωσης των στερεοτύπων:

 • Καμπάνιες για τους πρόωρους γάμους
 • Προώθηση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Εργαστήρια για επαγγελματίες φορέων και υπηρεσιών για τους Ρομά
 • Δράσεις εξωστρέφειας με βάση θετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ρομά.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου