ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Αντιπυρική θωράκιση στα σχολεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου

αντιπυρική-θωράκιση-στα-σχολεία-του-δ-884754

Προκήρυξη διαγωνισμού από τον Δήμο για εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε συνολικά 24 διδακτήρια

Στην προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου πυροπροστασίας στις 24 συνολικά σχολικές μονάδες, που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και Λύκεια, προχώρησε ήδη η Δημοτική Αρχή Ρήγα Φεραίου. Στόχος του Δήμου είναι όλα τα σχολεία να είναι θωρακισμένα αντιπυρικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Δημοτική Αρχή Ρήγα Φεραίου προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου», συνολικού προϋπολογισμού 40.920 ευρώ με ΦΠΑ, με τις προσφορές να έχουν ήδη υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και να απομένει πλέον η ηλεκτρονική αποσφράγιση.

Το συνολικό έργο εντάσσεται στην κατηγορία μελετών 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) με προϋπολογισμό 33.000 ευρώ, συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών πυροπροστασίας όλων των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του, συνέταξε μελέτη για την ανάδειξη μελετητών για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Προβλέπονται τα εξής: α) η σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας, β) η επικαιροποίηση υπαρχουσών μελετών, γ) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου προκειμένου να συντηρηθούν τα υπάρχοντα και να εγκατασταθούν νέα μέσα πυροπροστασίας, όπως θα προβλέπονται από τις μελέτες, για την πυροπροστασία των 24 σχολικών μονάδων του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Πρόκειται για τις εξής σχολικές μονάδες: 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου, 2ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου, Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου, Νηπιαγωγείο Χλόης, Νηπιαγωγείο Αερινού, Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου, Νηπιαγωγείο Περιβλέπτου, Νηπιαγωγείο Ριζομύλου, Νηπιαγωγείο Στεφανοβικείου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Αερινού, Δημοτικό Σχολείο Καναλιών, Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου, Δημοτικό Σχολείο Ριζομύλου, Δημοτικό Σχολείο Στεφανοβικείου, Γυμνάσιο Βελεστίνου, Γυμνάσιο Καναλίων, Γυμνάσιο Στεφανοβικείου, ΕΠΑΛ Βελεστίνου, Λύκειο Βελεστίνου, Λύκειο Καναλίων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την υλοποίηση της δράσης, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, έλαβαν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κ.λπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Βελεστίνο, πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Δημαρχείο ή από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν ήδη ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε με απόφαση του Δήμου Ρήγα Φεραίου η περασμένη Πέμπτη 29/9/2022. Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6/10/2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου