ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Πολλαπλό βιβλίο και τροποποιήσεις ~ Προχωράει η υλοποίησή του

πολλαπλό-βιβλίο-και-τροποποιήσεις-πρ-852966

Αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος τα εκπαιδευτικά νέα της εβδομάδας μπορεί να μην ήταν πάρα πολλά, όπως είναι λογικό, λόγω των ημερών, σε κάθε περίπτωση, όμως, προέκυψαν αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι προχωράει η υλοποίηση του πολλαπλού βιβλίου.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχικά, λοιπόν, όπως έγινε γνωστό, η δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), καθώς και επόμενα βήματα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολλαπλού βιβλίου, καθορίζονται με νέα υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν με τον τρόπο αυτό περαιτέρω την κριτική τους σκέψη.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η σταδιακή απομάκρυνση από την αποστήθιση, μέσα από περισσότερα του ενός βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων διδακτικών εργαλείων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους με το κατάλληλο διδακτικό βιβλίο.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση του υπουργείου, τα επόμενα βήματα στη διαδικασία εφαρμογής της μεταρρύθμισης είναι η συγκρότηση επιτροπής κοστολόγησης, η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδικασία συγγραφής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών προσώπων, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων που θα έχουν εγκριθεί από το ΙΕΠ, και η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο, με κριτήρια ποιότητας και χαρακτηριστικά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας.

Νέες αλλαγές στην εξέταση

Στο παρά… ένα πριν αλλάξει ο χρόνος έχουμε αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, με βάση την απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονταιστο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινήβλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛκαι ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Έτσι, λοιπόν, στην τρίτη περίοδο της παραγράφου Ε) i του άρθρου 1 και μετά τη φράση «τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας» προστίθεται η φράση: «το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΠεριφέρειαςΑττικής». Επιπρόσθετα, η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή Εξέτασης, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης/βαθμολόγησης του εξεταζόμενουδιαπιστώσει ότι υπάρχει εμφανής δυσκολία στη ροή του λόγου του υποψηφίου, κατά την απόδοση τωνθεμάτων που έχει ήδη επεξεργαστεί κατά το χρόνο προετοιμασίας τους (3 ώρες) να μεριμνήσει, ώστενα εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος αξιολόγησης».

Παράλληλα, η δεύτερη και τρίτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:«Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορείνα παραταθεί με απόφαση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί ναυπερβαίνει τα τριάντα λεπτά (30’)».

Επιπλέον, και σύμφωνα πάντα με την απόφαση, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις,πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλλονται στοδιευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσειςτου 2023 μπορούν να υποβληθούν έως το τέλος του Ιανουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις περιπτώσεις Γ i) και Δ οι οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου, δύνανται να υποβάλουν σχετικόαίτημα στο διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης γιασυμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023. Ο διευθυντής κάθε Λυκείου αναλαμβάνει τηνυποχρέωση να αποστείλει τις εν λόγω αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά, συνολικά, στην οικείαΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) προκειμένου ναπαρασχεθεί η παράταση χρόνου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αποστέλλει σεκάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις αποφάσεις αυτές ανά Λύκειο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιεί σε κάθε Λύκειο χωριστά τις περιπτώσεις των υποψηφίωνστις οποίες έχει παρασχεθεί η παράταση χρόνου».

Τέλος, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Δ.Ε.Α. των υποψηφίων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε ii) ησχετική αίτηση και η αξιολογική έκθεση υποβάλλεται στοδιευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερομέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους».

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου