ΤΟΠΙΚΑ

Μεταπτυχιακό για μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

μεταπτυχιακό-για-μηχανικούς-από-το-πα-842561

Δημοσιεύτηκε προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016- 17με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μηχανικούς.

Το Πρόγραμμα οργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών και θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, αφού δεν υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά που συνδέονται με τη διαχείριση έργων, το συγκοινωνιακό και το χωρικό σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται, τόσο στους προπτυχιακούς φοιτητές, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των ερευνητικών τους προοπτικών και των βασικών δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης και του σχεδιασμού των έργων, με εστίαση στα συγκοινωνιακά έργα, όσο και στους επαγγελματίες μηχανικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων και εμπλουτισμού του θεωρητικού τους υποβάθρου στο παραπάνω επιστημονικό πεδίο.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Masterκαι προϋποθέτουν την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα κατά τη διάρκεια των 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (90 ECTS). Η απονομή του Masterσυνοδεύεται από το «Ευρωπαϊκό Παράρτημα Διπλώματος», καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι από τα τρία πρώτα Ελληνικά ΑΕΙ που απέκτησε την πιστοποίηση DSLabel της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων μηχανικών οι παραδόσεις στα μαθήματα θα γίνονται δύο (2) ή τρείς (3) ημέρες την εβδομάδα από τις 3.00 έως τις 9.00 μ.μ., ενώ δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης υπό το καθεστώς της μερικής φοίτησης, με ελάχιστη χρονική διάρκεια τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Λάρισασε πιστοποιημένη αίθουσα που παραχωρεί το Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο Δ.Π.Μ.Σ. και τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 3.000€.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες διπλωματούχων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Διοίκησης και Οικονομίας και πτυχιούχων αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. όπως ορίζονται από τον κανονισμό σπουδώνκαθώς και στην προφορική συνέντευξη.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΔΠΜΣ «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» (Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός»: www.pmtsp-master.uth.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κ. Ι. Παππάς, τηλ. 24210-74455, 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: [email protected]).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου