ΤΟΠΙΚΑ

Αγωγή του Δήμου Βόλου κατά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

αγωγή-του-δήμου-βόλου-κατά-του-πανεπισ-763338

Αγωγή κατά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναμένεται να καταθέσει ο Δήμος Βόλου διεκδικώντας την επιστροφή του οικοπέδου της οδού Παρασκευοπούλου, στο οποίο προτάθηκε να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο.

Το θέμα θα τεθεί προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Στην γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Το έτος 2005, με το υπ’ αριθ. 6968 /2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννουλή – Ζέρβα, το οποίο μεταγράφηκε στον τόμο 485 και αριθ. 264 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, ο τότε Δήμος Ν. Ιωνίας, πούλησε στο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», αντί τιμήματος 150.000 ευρώ, μέρος του οποίου συμφωνήθηκε να καταβληθεί με δόσεις, το ακίνητο.

Η μεταβίβαση ,έγινε αποκλειστικά και μόνο για την ανέγερση Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου. Η διαλυτική αυτή αίρεση διατυπώνεται ως ακολούθως στο συμβόλαιο: «….Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής: Σε περίπτωση μη καταβολής των συμφωνηθέντων ή μη αξιοποίησης του ακινήτου εντός τριετίας, από την υπογραφή του παρόντος, το ακίνητο θα επιστρέφει στην κυριότητα του πωλητή Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας . Επίσης συμφωνείται , ότι ο παραπάνω όρος περί επιστροφής του ακινήτου στον πωλητή, δεν θα ισχύει, σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντός της παραπάνω προθεσμίας των τριών (3) ετών θα έχει προβεί σε όλες τις πρόσφορες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, για την αξιοποίηση του μεταβιβαζομένου ακινήτου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα …» .

Ο Δήμος Βόλου υποστηρίζει πως το Πανεπιστήμιο, μετά την πάροδο δεκαπέντε και πλέον ετών από την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, “όχι μόνο δεν έχει προβεί στην ανέγερση Φοιτητικής Εστίας , αλλά δεν έχει καν προβεί και σε οιαδήποτε πρόσφορη αποτελεσματική ενέργεια για την προς τον σκοπό αυτό αξιοποίησή του , όπως αβίαστα προκύπτει και από την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων. Μάλιστα , έχει ανακοινωθεί επίσημα , ότι σχεδιάζεται η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας σε ακίνητο της πρώην «Βαμβακουργίας Βόλου» Σύμφωνα με τον Δήμο Βόλου που κατέθεσε την αγωγή προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σήμερα λίγη ώρα πριν τη συνεδρίασή της:

“Εξετάζοντας το ζήτημα της πληρωμής ή μη της αίρεσης , που αφορά στην αξιοποίηση του πωληθέντος ακινήτου , που ρητά αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 6968 /2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννουλή – Ζέρβα , είναι πρόδηλο, ότι η συγκεκριμένη διαλυτική αίρεση έχει πληρωθεί , εφόσον πέρασε άπρακτη η τριετής προθεσμία , μέσα στην οποία όφειλε ο αγοραστής – το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» – να ενεργήσει. . Όπως προεκτέθηκε , το στοιχείο , ότι δεν κατασκευάστηκε μέχρι το έτος 2008, ούτε μέχρι και σήμερα Φοιτητική Εστία εντός του ακινήτου , ούτε ότι έχουν γίνει εντός τριετίας όλες οι πρόσφορες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες για την κατασκευή της, όπως προκύπτει και από το αποτέλεσμα , είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο. Ως εκ τούτου ,ανατρέπεται η όλη σύμβαση τόσο κατά την ενοχική όσο και κατά την εμπράγματη ενέργειά της και επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάσταση, άρα και η κυριότητα στον πωλητή – πρώην Δήμο Ν. Ιωνίας, τον οποίο διαδέχθηκε ο Δήμος Βόλου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του. Επομένως, αυτοδίκαια, έχει επανέλθει η κυριότητα του συγκεκριμένου ακινήτου στον Δήμο Βόλου και συνακόλουθα και ο Δήμος Βόλου θα πρέπει να επιστρέψει το συνολικό ποσό του ληφθέντος τιμήματος, το οποίο και προσφέρει προς το Πανεπιστήμιο.

Με την υπ’ αριθ. 19/2021 ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου προχώρησε στην τυπική διαπίστωση όλων των παραπάνω και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Βόλου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες. Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6365/27.1.2021 έγγραφό του προς το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» ο Δήμος Βόλου κάλεσε το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να προχωρήσει άμεσα στην συζήτηση και εξέταση του θέματος στα αρμόδια όργανα διοίκησής του , προκειμένου , μετά την τυπική και από την πλευρά του αναγνώριση – διαπίστωση της επελθούσας ανατροπής της συγκεκριμένης σύμβασης , να ληφθεί απόφαση κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, που αναφέρεται στο υπ’. αριθ. 6968 / 6.7.2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννουλή – Ζέρβα.

Ηδη, όπως έχει γνωστοποιηθεί δημόσια, το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» αρνείται να συμπράξει, ισχυριζόμενο, ότι δεν έχει επέλθει ανατροπή της αγοραπωλησίας και έχει την κυριότητα του ακινήτου”. Η δικηγόρος του Δήμου Αργυρούλα Τσακανίκα γνωμοδοτεί ”, ότι προς προάσπιση των συμφερόντων του ο Δήμος Βόλου θα πρέπει να προχωρήσει στην έγερση αγωγής κατά του «Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, με κύριο αίτημα αυτής την αναγνώριση της πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης , που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. 6968 /2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννουλή – Ζέρβα και συνακόλουθα της αυτοδίκαιης επανόδου της προηγούμενης κατάστασης – επιστροφής της κυριότητας του ακινήτου στον Δήμο Βόλου, διάδοχο του πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας και επιστροφής του ληφθέντος τιμήματος στο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου