ΤΟΠΙΚΑ

Προς αναζήτηση συνεργατών η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

προς-αναζήτηση-συνεργατών-η-γενική-γρ-738389

Προσλήψεις κάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και πως θα μπορούσε να πράξει αλλιώς καθώς σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας με τον κορονοϊό. όσοι κατορθώσουν και ενταχθούν, θα μπορέσουν να το πράξουν μόνο μέχρι 8 μήνες, όσο είναι και το ανώτερο όριο των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου που θα συναφθούν με το έκτακτο προσωπικό.

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε, η Γενική́Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) δύναται να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α ́280), για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοιού COVID-19 και των ̈ σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατόν ενενήντα δύο (192) άτομα.

Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προσωπικού της παρ. 1 αφορά στην ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορονοιού COVID-19 και ̈ των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ήάλλης απειλής. Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου 17 του ν. 4662/2020 (Α ́27).

Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8) μήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε στην διαδικτυακή διεύθυνση: www.civilprotection.gr ›

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου