ΤΟΠΙΚΑ

Προγράμματα μεταπτυχιακών

προγράμματα-μεταπτυχιακών-720222

Πέντε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργεί το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Πολεοδομία – Χωροταξία» που λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα.

Το πρόγραμμα έχει χαρακτήρα προγράμματος εμβάθυνσης. Αποβλέπει στην περαιτέρω εξειδίκευση σε θέματα χωρικού σχεδιασμού επιστημόνων που διαθέτουν ήδη σημαντικές γνώσεις στα πεδία της χωροταξίας και της πολεοδομίας, και ενδιαφέρονται τόσο για τη βελτίωση τόσο των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων όσο και των ερευνητικών τους προοπτικών. Το ΠΜΣ προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_urban_and_regional_planning/regulation.

Παράλληλα, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τη Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου σε δύο βασικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η χωρική ανάλυση και η διαχείριση του περιβάλλοντος, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το ΠΜΣ προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και έχει ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων από την Ελλάδα, στις Σπουδές Χωρικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis/regulation.

Εξάλλου, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων από την Ελλάδα, τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι τα περιφερειακά προβλήματα, οι ανισότητες, οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι δυσκολίες μιας σειράς οικονομικά αδύναμων περιοχών να συγκλίνουν με τις πλέον ανεπτυγμένες έχουν διατηρηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν οξυνθεί.

Γεννώνται, συνεπώς, μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν ή εντείνουν τις περιφερειακές ανισότητες τόσο στο εθνικό, όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αυτές συνεπάγονται. Το ΠΜΣ προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_regional_development/regulation.

Ακόμη, λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εραγστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Τμήματος Χωροταξίας του Π.Θ. με θέμα «Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Προοπτικές».

ΠΜΣ – Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO)

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB) του Πανεπιστημίου Montesquieu – Bordeaux IV, ανέλαβαν το 2005 την από κοινού διεύθυνση, οργάνωση και συντονισμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PοDePro) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Μεταπτυχιακό αυτό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποτελεί το βασικό κορμό των εξειδικεύσεων που άπτονται της δημογραφίας, της ανάπτυξης και των στρατηγικών προοπτικών. Ενισχύει τον ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό του Πανεπιστημίου αυτού, διευρύνοντας τις συνεργασίες του με ΑΕΙ του εξωτερικού και αξιοποιώντας ταυτόχρονα, επ’ ωφελεία των φοιτητών, την εμπειρία που έχει αποκτήσει στην ανάλυση των όμορων της Ε.Ε. χωρών, με τις οποίες έχει ήδη αναπτύξει πολύπλευρες ακαδημαϊκές και επιστημονικές συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.prd.uth.gr/el/courses/podepro.

Τέλος, λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις Χωρικές Δυναμικές και την Αγροτική Χωροταξία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «DYNTAR» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο διαρκεί ένα έτος και οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος που απονέμεται και από τα δύο Πανεπιστήμια.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι απόφοιτοι σχολών: γεωγραφίας, χωροταξίας, ιστορίας, νομικής, οικονομικών επιστημών, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος, γεωπονίας, δασολογίας, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, αγρονόμων τοπογράφων και συναφών ειδικοτήτων. Η διδασκαλία γίνεται στη γαλλική γλώσσα. Δίδακτρα δεν καταβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ.: 2421074416, fax: 74383, ώρες 11.00-14.00, e-mail: [email protected]) ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://www.dyntar.prd.uth.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου