ΤΟΠΙΚΑ

Μαθητεία αποφοίτων ΕΠΑΛ σε επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

μαθητεία-αποφοίτων-επαλ-σε-επιχειρήσ-659004

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας απέστειλε ενημερωτική επιστολή στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της Μαγνησίας με σκοπό την εξεύρεση θέσεων μαθητείας για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ της Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφερόταν τα εξής: «Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το νέο θεσμό της Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με το νέο αυτό θεσμό, επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να απασχολούν μαθητευόμενους για τέσσερις (4) μέρες κάθε εβδομάδα για ένα (1) σχολικό έτος.

Η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα της Μαθητείας, θα είναι 9,35€. Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

Παρακαλούμε:

1. Να ενημερώσετε με τo συνημμένο Ενημερωτικό Σημείωμα τους ενδιαφερόμενους, τους υπευθύνους ή τις επιχειρήσεις του οργανισμού σας.

2 Να μας ενημερώσετε ως την 25η Νοεμβρίου 2016 για τις θέσεις μαθητείας τις οποίες προτίθεστε ή προτίθενται οι επιχειρήσεις του φορέα σας να καλύψετε (οι ειδικότητες των μαθητευομένων αναφέρονται στην συνημμένη επιστολή) στο e-mail: [email protected].

3. Για την περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μα τον υπεύθυνο της ΔΔΕ Μαγνησίας για το θέμα Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, κ Φώτη Πιτσιάβα στα τηλέφωνα 2421047386 κ 2421047387.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤO «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1371/17-5-2016 τ. Β’ και ΦΕΚ 3529/01-11-2016 τ. Β’) , λαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των ακόλουθων ειδικοτήτων:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, γ) Τεχνικός Οχημάτων, δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ε) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Η επιχείρηση αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει αμοιβή, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, έχει ασφαλιστική κάλυψη και στο τέλος του παρέχεται βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα.

Η σύνδεση της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών της σε μεσαία στελέχη που διαθέτουν επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή γνώση ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ρυθμού αλλαγών της τεχνολογίας αποτελούν μέρος των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Γενικά

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Ειδικότερα το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει πλέον δύο κύκλους σπουδών ως εξής:

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και

β. το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό.

Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ.

Σημειώνεται ότι με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται µε συμφωνητικό Μαθητείας µε τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2016-2017 θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ.

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:

Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας (εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας)» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.

Οι ειδικότητες που αφορούν στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2016-2017 είναι οι εξής:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, γ) Τεχνικός Οχημάτων, δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ε) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής:

  1. Να εφαρμόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΟΑΕΔ)
  2. Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.
  3. Η επιχείρηση τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learningagreement) είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/ εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.
  4. Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα. Για την επιμόρφωση των «εκπαιδευτών στην επιχείρηση» προβλέπεται να υλοποιηθούν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
  5. 5. Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
  6. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει το μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.
  7. Η επιχείρηση οφείλει να συνεργάζεται με τη Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.
  8. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια, έντυπα προόδου μαθητή και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους).
  9. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Ημερολόγιο Μάθησης, ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Το έντυπο συμπληρώνεται μηνιαίως από τον μαθητή, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει, και με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας

10. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης Μαθητή το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ εφαρμογής προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος

Αμοιβή

Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια της του προγράμματος , αμείβονται µε ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή µε 17,12€

Το συνολικό ποσό της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας – Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» θα είναι 9,35€. Το ποσό της επιδότησης έχει οριστεί για το πρόγραμμα στα 11.00€ Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων.

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο

22,83€ x 75% = 17,12€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

17,12/2 = 8,56€

Εισφορές εργοδότη

8,56€ x 37,78% = 3,23€

Εισφορές μαθητή

8,56€ x 3,28% = 0,28€

Σύνολο εισφορών

3,23€ + 0,28€ = 3,51€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

17,12€ – 0,28€ = 16,84€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€

6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35€

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου