ΤΟΠΙΚΑ

Προθεσμία για την ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών

προθεσμία-για-την-ανανέωση-αδειών-λαϊ-656320

Σύμφωνα απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί παράτασης της διαδικασίας ανανέωσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών και σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, που έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Βόλου και δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους, να προσέλθουν στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (γραφείο Λαϊκών Αγορών, 3ος όροφος, Τοπάλη 12-Δημητριάδος), προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες τους, μέχρι και 11-01-2017.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8.00 έως 14.00.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι τα κάτωθι:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ)Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,

δ)Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε)Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,

στ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (άρθρο 8 παρ. 2β του Ν. 4264/14),

η)Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδεια τους,

θ)Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δε δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 12-01-2017.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου