ΤΟΠΙΚΑ

Απέχουν οι δικηγόροι του Βόλου από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

απέχουν-οι-δικηγόροι-του-βόλου-από-του-551010

Την αποχή των δικηγόρων του Βόλου από τις δικονομικές και διαδικαστικές πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Παράλληλα, ζητεί να υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Σε ανακοίνωση της Διοίκησης του Συλλόγου αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:

«Το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.4738/2020), διότι δεν εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους.

Με την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις και κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», που προβλέπεται στα άρθρα 218 επ. του Ν.3748/2020.

Συνεπώς, μέχρι σήμερα, η προστασία των ευάλωτων οφειλετών με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα παρίσταται απομειωμένη και η προστασία της πρώτης κατοικίας τους ανεπαρκής, σε σχέση με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω και σε επικύρωση της από 9/6/2021 σχετικής Απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δ.Σ.Ε. (το πλαίσιο της οποίας εξειδικεύτηκε με την από 13/6/2021 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων Δ.Σ.Ε.), το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Β., κατά την τακτική συνεδρίασή του της 17 Ιουνίου 2021, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Την αποχή των Μελών του από τις δικονομικές και διαδικαστικές πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών (κατά τους ορισμούς του άρθρου 217 του Ν.4738/2020), που επισπεύδεται από τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, από 18/6/2021 έως και 31/07/2021.

Ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Β) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο· η ακρίβεια της αντιγραφής της οποίας βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων) , και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.

Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ)

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Β. εκφράζει την θέση ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών (κατά άρθρο 217 Ν.4738/2020), τουλάχιστον μέχρι την θέσπιση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, καθώς και τη θέσπιση δεοντολογικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου