ΤΟΠΙΚΑ

ΣτΕ: Νόμιμο το έργο του αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατανιά

στε-νόμιμο-το-έργο-του-αλιευτικού-κατα-51298

Απέρριψε με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή που είχε κατατεθεί από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Η Σηπιάδα» τον Νοέμβριου του 2017 κατά της δημιουργίας αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατανιά.

Το ΣτΕ έγκρινε ότι δεν αμφισβητείται η νομιμότητα του σημαντικού αυτού έργου και επιπλέον ότι υλοποίηση των έργων θα επιτευχθεί η ολοκληρωμένη οργάνωση του παράκτιου χώρου της περιοχής και η βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών εξυπηρέτησης των αλιέων και της χωρικής οργάνωσης αυτών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τον Δήμο Νοτίου Πηλίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκπροσώπησε ο Απόστολος Παπακωνσταντίνου.

Αναλυτικά την απόφαση:

Αριθμός 670/2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Νοεμβρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Αγγ. Μίντζια, Ρ. Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Χρ. Παπανικολάου, Μ.-Ε. Παπαδημήτρη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Δ. Λαγός.

Για να δικάσει την από 9 Νοεμβρίου 2017 αίτηση κατοίκων της περιοχής κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με την Σωτηρία Κοσμά, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά του παρεμβαίνοντος Δήμου Νοτίου Πηλίου, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, που τον διόρισε με απόφασή της η Οικονομική του Επιτροπή.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 2707/151631/ΠΕ2015/14.7.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χρ. Παπανικολάου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την δικηγόρο των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο του παρεμβαίνοντος Δήμου και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (1431343, 3164170, 3164171, 5179099/2017 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α΄).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 2707/151631/ΠΕ2015/14.7.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ‘Μελέτης έργων ολοκλήρωσης Λιμένα Πλατανιά Δ.Ε. Σηπιάδος’ στο Δήμο Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.”.

3. Επειδή, ο 14ος και 22ος των αιτούντων παραιτήθηκαν εκ του δικογράφου της αιτήσεως ακυρώσεως με δήλωση που υπέβαλε η πληρεξούσια δικηγόρος τους στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Συνεπώς, ως προς τους αιτούντες αυτούς, η δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη, κατ’ άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8).

4. Επειδή, εκ των αιτούντων οι 4ος, 23η, 24ος και 29ος, κατά τη σειρά αναγραφής τους στο δικόγραφο, δεν νομιμοποίησαν την υπογράφουσα την αίτηση δικηγόρο με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει. Συνεπώς, η αίτηση, ως προς αυτούς, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.

5. Επειδή, οι λοιποί αιτούντες φέρονται ως κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής και προβάλλουν ότι από την κατασκευή του έργου θα προκληθεί βλάβη στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. Συνεπώς, με έννομο συμφέρον και παραδεκτώς εν γένει ασκούν την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως.

6. Επειδή, με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

7. Επειδή, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 4542/2009 7μ., 2506/2002 7μ. κ.ά.), το άρθρο 24 του Συντάγματος αφενός επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αφετέρου δε επιτάσσει την χωροταξική οργάνωση της χώρας, την οποία επίσης αναθέτει στο κράτος. Οι δύο αυτές υποχρεώσεις προδήλως αλληλεξαρτώνται, έτσι ώστε να μη νοείται προστασία του περιβάλλοντος χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και αντιστρόφως. Μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, και δη ευπαθές, είναι τα οικοσυστήματα των ακτών, τα οποία, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, πρέπει, κατά την έννοια της ανωτέρω συνταγματικής επιταγής, να τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς ήπιας διαχείρισης και ανάπτυξης, εναρμονιζόμενο προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Το καθεστώς αυτό αποτελεί κατά κανόνα αντικείμενο ειδικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αν δεν έχει θεσπισθεί ειδικό νομοθετικό καθεστώς προστασίας, οι ακτές αποτελούν ευθέως αντικείμενο της επιβαλλομένης με το άρθρο 24 του Συντάγματος προστασίας. Η κατά τα άνω δε συνταγματική προστασία των ακτών προϋποθέτει προεχόντως την κατάρτιση των οικείων χωροταξικών σχεδίων, στα οποία πρέπει να εντάσσονται, μεταξύ άλλων, και τα κατά την έννοια του άρθρου 55 του Κώδικα, που εγκρίθηκε με το άρθρο μόνο του Β.Δ. της 14-19.1.1939 “περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων” (Α΄ 24), πάσης φύσεως λιμενικά έργα, τα οποία συνιστούν ουσιώδεις τεχνικές παρεμβάσεις και αλλοιώσεις των παράκτιων οικοσυστημάτων και στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρηπιδώματα, μώλοι και κυματοθραύστες. Ενόψει τούτων, η κατασκευή λιμένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της Χώρας δεν επιτρέπεται να αποφασίζεται ευκαιριακά και αποσπασματικά, αλλά πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού εντός του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου λιμένων της Χώρας. Δεδομένου δε ότι ο σχεδιασμός του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου λιμένων εκφράζει κατ’ ουσίαν την στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης αυτών, ο προγραμματισμός κάθε λιμένα, οποιασδήποτε κλίμακας, πρέπει, περαιτέρω, να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη, στην οποία λαμβάνονται υπόψη αφενός το δημόσιο συμφέρον, το οποίο επιβάλλει την κατασκευή του λιμένα, και αφετέρου οι όροι προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος που επηρεάζεται από αυτόν, στους οποίους περιλαμβάνεται η διαφύλαξη του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου, η αποφυγή βλάβης του τυχόν εκεί υπάρχοντος πολιτιστικού κεφαλαίου, στο οποίο ανήκουν και οι ενάλιες αρχαιότητες, ο σεβασμός της γεωμορφολογίας και του φυσικού αναγλύφου των ακτών και η μέριμνα για την μικρότερη δυνατή διατάραξη των οικείων οικοσυστημάτων και των ακτών. Μόνο δε αν από την οικεία τεχνική μελέτη προκύπτει ότι οι αρχές αυτές έχουν ενσωματωθεί στον προγραμματισμό του λιμένα, η κατασκευή του δύναται να θεωρηθεί ως βιώσιμη και άρα νόμω επιτρεπτή (ΣτΕ 759/2017, 4542/2009 7μ., 2506/2002 7μ. κ.ά.).

8. Επειδή, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 ορίζει τα εξής: “1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος [του ν. 4014/2011]. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2. … . Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων γίνεται βάσει των σχετικών κριτηρίων του Παραρτήματος Ι … 4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου, κατατάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του άρθρου 1, καθώς και σε ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες… ”. Περαιτέρω, το άρθρο 2 του ν. 4014/2011 προβλέπει ότι “1. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). … 7. Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά μέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων ή και αντισταθμιστικά μέτρα. Οι όροι αφορούν, κατά σειρά προτεραιότητας, στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου, παρά την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σημαντικές, δύναται να επιβάλλονται συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι: α) Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νομοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. β) Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία. γ) Άμεσα συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του. δ) Δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας. ε) Ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και ελέγξιμοι…”. Περαιτέρω, διατάξεις σχετικές με την περιβαλλοντική αδειοδότηση ειδικώς των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 περιέχονται στο άρθρο 3 του ν. 4014/2011, στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στη δε παρ. 2 περιγράφονται τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες της ως άνω υποκατηγορίας. Εξάλλου, το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 παρέχει, στην παρ. 4, εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ, οι οποίες θα καθορίζουν τα περιεχόμενα του φακέλου της ΜΠΕ ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας, τυχόν απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις φορέων, το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας και, περαιτέρω, ότι τα περιεχόμενα της μελέτης περιέχουν τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του νόμου στοιχεία. Τέλος, σύμφωνα με το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ” του νόμου, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, η ΜΠΕ πρέπει να περιέχει: “1) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας. 2) Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και την περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας. 3) Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή / και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 4) Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών. 5) Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών. 6) Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον. 7) Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται, β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής, γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών, δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ, 8) Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ. 9) Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της διαδικασίας ΠΠΠΑ (εφόσον ακολουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτημα της ΜΠΕ.” Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4014/2001, εκδόθηκε η 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), σύμφωνα με την οποία κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 οι λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη με έκταση λιμνολεκάνης Λ
9. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Τη δεκαετία του 1980 κατασκευάστηκε αλιευτικό καταφύγιο στον οικισμό Πλατανιά του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Το επίμαχο έργο συνίσταται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου για τον ελλιμενισμό, την εκφόρτωση των αλιευμάτων και τον ανεφοδιασμό σκαφών παράκτιας και μέσης αλιείας. Σύμφωνα με την πρόταση καθορισμού χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα, διαμορφώνεται χερσαίος χώρος συνολικής επιφάνειας 3.639,7 τ.μ. και θαλάσσια ζώνη συνολικής επιφάνειας 72.695,8 τ.μ. Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν: 1. Προσήνεμος μώλος: Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 200 μ. Το πρώτο τμήμα, μήκους 30 μ., θα είναι σε ευθύγραμμη επέκταση του υφιστάμενου έργου, ενώ το δεύτερο, μήκους 170 μ. θα σχηματίσει γωνία 90 μοιρών ως προς το προηγούμενο. Το συνολικό μήκος του προσήνεμου μώλου θα ανέρχεται στα 330 μ., θα έχει μικτή διατομή, δηλαδή κρηπιδότοιχο στην εσωτερική πλευρά και πρανές θωράκισης στην εξωτερική και στο ακρομώλιο. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση φανού ναυσιπλοΐας. 2. Επίσης θα κατασκευαστούν: Υπήνεμος μώλος μήκους 130 μ. μικτής διατομής και φανός ναυσιπλοΐας στο ακρομώλιο, παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους 132 μ., επίχωση επιφάνειας 2.000 τ.μ. περίπου πίσω από τα νέα παραλιακά κρηπιδώματα για τη δημιουργία ικανής έκτασης χερσαίας ζώνης. Έτσι η συνολική επιφάνεια θα ανέλθει στα 3.650 τ.μ. περίπου στην οποία προβλέπεται η κατασκευή ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών μήκους 22,5 μ. και πλάτους 7,7 μ., ενώ για την απορροή των όμβριων υδάτων θα κατασκευαστεί περιμετρικό κανάλι συλλογής. Επίσης, προβλήτας μήκους 55 μ. και πλάτους 4 μ., κάθετος στα παραπάνω κρηπιδώματα. Μεταξύ του προβλήτα και του παραλιακού κρηπιδώματος θα υπάρχει διάκενο μήκους 4 μ. για την κυκλοφορία των νερών στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης. Πρανές προστασίας μήκους 145 μ. στα δυτικά του λιμένα για την απόσβεση των προσπιπτόντων κυματισμών 3. Θα γίνουν βυθοκορήσεις στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης σε βάθος 4 μ. στο βόρειο τμήμα και σε βάθος 5 μ. στο νότιο τμήμα αυτής, έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους. 4. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου πρόκειται να χωροθετηθούν σε δύο χώρους πλησίον της θέσης εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίοι θα διαμορφωθούν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί στο χώρο Α εμβαδού 550 τ.μ. περίπου, ο οποίος εκτείνεται στον ελεύθερο χερσαίο χώρο στη ρίζα του προσήνεμου μώλου. Στο δεύτερο στάδιο με την ολοκλήρωση της επίχωσης και τη διαμόρφωση της πρόσθετης χερσαίας ζώνης θα χρησιμοποιηθεί και ο χώρος Β επιφάνειας 1150 τ.μ. περίπου. Η δυναμικότητα του λιμένα θα είναι της τάξης των 50 σκαφών, μεγέθους έως και 26 μ. μήκος. Στον χερσαίο χώρο του λιμένα προβλέπεται η διαμόρφωση αναγκαίων στεγασμένων χώρων (χώροι υγιεινής, αποθηκευτικός χώρος και χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων) μικρής κλίμακας, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και πυρόσβεσης που θα συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας του οικισμού. Το έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 3 (Λιμενικά Έργα), α/α 6 “Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με τουριστικά…”, υποκατηγορία Α2: Λ
10. Επειδή, με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι η εγκριθείσα με την προσβαλλομένη πράξη μελέτη επιτρέπει την εξ υπαρχής κατασκευή ενός νέου λιμένα αλιευτικών σκαφών, στη θέση του παρανόμως κατασκευασθέντος τη δεκαετία του 1980 μικρού αλιευτικού καταφυγίου. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ είναι μη νόμιμη διότι εκδόθηκε: (α) Κατά παράβαση του άρθρου 55 του β.δ/τος της 14/19.1.1939 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 και του άρθρου 18 του ν. 2971/2001, εφόσον η κατασκευή του επίδικου λιμένα δεν προβλέπεται από το χωροταξικό σχεδιασμό, οι δε προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου είναι ανεπίκαιρες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. (β) Η κατασκευή του λιμένος δεν προβλέπεται από Γενικό ή από Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την περιοχή.

11. Επειδή, στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Aνάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο εγκρίθηκε με την 25292/25.6.2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 1484) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλομένης, προβλέπονταν τα εξής για τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές της Περιφέρειας Θεσσαλίας: “(Λιμάνια) Εμπορικά – Επιβατικά – Ειδικά. Η γεωγραφική θέση του λιμανιού του Βόλου, … καλύπτει τις προϋποθέσεις στήριξης της λειτουργίας της περιφέρειας ως κόμβου δικτύων. … Εκτιμάται ότι πρέπει να αναθεωρηθεί (με βάση τα νέα δεδομένα) ο ρόλος του λιμανιού του Βόλου … Ο ρόλος των άλλων εμπορικών/επιβατικών λιμανιών της περιφέρειας, περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών των νησιών και έχει αντίστοιχη με αυτά σπουδαιότητα. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών τους εγκαταστάσεων ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τόσο τα νέας τεχνολογίας – ταχύπλοα σκάφη όσο και γενικότερα την αναμενόμενη αύξηση των αναγκών. Αλιευτικά καταφύγια. Τα σημαντικότερα αλιευτικά καταφύγια στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας, τα περισσότερα των οποίων χαρακτηρίζονται ως κομβικού χαρακτήρα, είναι από Βορρά προς Νότο: Στομίου (Ν. Λάρισας), Αγιόκαμπου (Ν. Λάρισας), Κεραμιδίου/Αγρελιάς (Ν. Μαγνησίας), Πλατανιάς (Ν. Μαγνησίας), Τρικερίου/Αγ. Κυριακής (Ν. Μαγνησίας), Πτελεού/Πηγάδι (Ν. Μαγνησίας), Βόλου (Ν. Μαγνησίας) … Στα αλιευτικά καταφύγια των νησιών και του Βόλου που εξυπηρετούνται σήμερα στις λιμενικές εγκαταστάσεις των αντίστοιχων εμπορικών-επιβατικών λιμανιών, χωρίς να διαθέτουν συγκεκριμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο, επιβάλλεται η εκτέλεση των απαραίτητων έργων μέσα ή σ` επαφή με τις υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα οργάνωσης ενός διακεκριμένου χώρου πρόσφορου για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών. Στην περίπτωση του Βόλου, ο χώρος αυτός μπορεί να συνδυαστεί … με τις εγκαταστάσεις της ιχθυόσκαλας. Στα λοιπά, κομβικά ή και μικρότερης σημασίας (που δεν αναφέρονται), σκόπιμο είναι να προγραμματιστούν έργα αναβάθμισης – επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ή και χωροθέτησης νέων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Γενικά, στα παράλια της περιφέρειας και τα νησιά, εφόσον προβλέπονται οι χρήσεις τουρισμού – β` κατοικίας, θα πρέπει να συνεκτιμάται η δυνατότητα παράλληλης εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής…”(σελ. 20762-20763). Οι ίδιες κατευθύνσεις επαναλαμβάνονται στο άρθρο 14 του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου Θεσσαλίας (απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108/11.10.2018, ΑΑΠ 269). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι ως άνω λόγοι ακυρώσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Και τούτο διότι το επίμαχο έργο συνιστά έργο αναβάθμισης και επέκτασης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου, το οποίο προβλέπεται ειδικώς στον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό, τόσο σε εκείνον ο οποίος ίσχυε κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ όσο και σε αυτόν που ισχύει σήμερα. Η δε προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ νομίμως ερείδεται στα συμπεράσματα και κατευθύνσεις του σχεδιασμού αυτού, ο οποίος προέκυψε από τις ειδικές επιστημονικές μελέτες και τη δημόσια διαβούλευση που περιγράφονται στην οικεία νομοθεσία (άρθρο 8 ν. 2742/1999, Α΄ 207, άρθρο 6 ν. 4447/2016, Α΄ 241). Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 55 του β.δ/τος της 14/19.1.1939 “Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων” (Α΄ 24), που επικαλούνται οι αιτούντες, ορίζουν τι αποτελεί λιμενικό έργο και δεν ρυθμίζουν ζητήματα χωροταξίας. Εξάλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 18 επόμενα του ν. 2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” (Α΄ 285) ρυθμίζονται τα ζητήματα του καθορισμού Ζώνης Λιμένα και των αδειών για την εκτέλεση έργων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα, ενώ με τις διατάξεις των άρθρων 29 επόμενα του ν. 2160/1993 “Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις” (Α΄ 118) ρυθμίζονται αντίστοιχα ζητήματα για τους τουριστικούς λιμένες. Οι εν λόγω διατάξεις κινούνται στο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος υπόκειται στον χωροταξικό σχεδιασμό των Περιφερειακών Πλαισίων, και συμπορεύονται προς τη νομοθεσία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σχετικών έργων. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης των διατάξεων αυτών, όπως και εκείνων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016“ Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α΄ 241), που ρυθμίζουν τα ζητήματα του περιεχομένου και της έγκρισης των τοπικών και ειδικών χωρικών σχεδίων. Και τούτο διότι, ανεξαρτήτως εάν τα συγκεκριμένα σχέδια αφορούν λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις, κατά το σύστημα του ν. 4447/2016 (άρθρα 1 και 2), τα τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια ανήκουν και αυτά στο επίπεδο του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού (πολεοδομικός σχεδιασμός), ο οποίος υπόκειται στον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό (χωροταξικό σχεδιασμό), στον οποίο ανήκουν τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, όπως το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Aνάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

12. Επειδή, προβάλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 2 και 3 του π.δ/τος της 11-6/4.7.1980, διότι το επίμαχο έργο αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού και μεταβάλλει και αυτόν τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα του. Ειδικότερα, κατά τους αιτούντες, η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ επιτρέπει την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων που θα καταλάβουν έκταση 25.000 τ.μ. σε μία παραλιακή ζώνη το εμβαδόν της οποίας δεν ξεπερνά τα 7.000 τ.μ. και θα αποκόψουν τον οικισμό, τους κατοίκους και τους επισκέπτες από τη θέα της θάλασσας.

13. Επειδή, με το π.δ. της 11.6/4.7.1980 “Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και εις την περιοχήν των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων εντός των οποίων ανήκουν ούτοι” (Δ΄ 374), ο οικισμός Πλατανιάς χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός. Με το ίδιο διάταγμα οι παραδοσιακοί οικισμοί του Πηλίου κατετάγησαν σε 3 ομάδες αναλόγως του βαθμού διατήρησης των παραδοσιακών τους στοιχείων. Ο οικισμός Πλατανιάς εντάχθηκε στην ομάδα ΙΙΙ (οικισμοί οι οποίοι διατηρούν ολιγώτερα παραδοσιακά στοιχεία και ευρίσκονται πλησίον της πόλεως του Βόλου ή είναι παραθαλάσσιοι) (άρθρο 1). Στο άρθρο 2 του π.δ/τος καθορίζονται τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των οικισμών των περιλαμβανομένων στις ομάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Στο άρθρο 3 ορίζεται ότι “η διάταξις των όγκων των κτιρίων επιβάλλεται να προσαρμόζεται εις τα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος, ως προς την σύνθεσιν, την κλίμακα και τας αναλογίας των επί μέρους όγκων” (παρ. 1) και ότι “γ) Εκάστη εργασία αφορώσα εις την διαμόρφωσιν τροποποίησιν ή ανάπλασιν κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, κρηπιδωμάτων κλπ.) εκτελείται κατά τρόπον προσαρμοζόμενον εις τα παραδοσιακά πρότυπα και κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. (παρ. 8). Τέλος, στο άρθρο 4 ορίζεται ότι “1. Εντός των ορίων των εις παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος οικισμών, επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού, απαγορεύεται όμως η κατασκευή οιουδήποτε κτιρίου, η χρήσις του οποίου θα ωχλούσε απαραδέκτως την περιοχήν, κατά την κρίσιν της Ε.Ε.Α.Ε. …”. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μηνός Ιουνίου 2016, επί της οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ, αναφέρονται τα εξής: “Ο καθορισμός των ορίων του οικισμού Πλατανιά της Κοινότητας Προμυρίου Ν. Μαγνησίας έγινε με την υπ’ αριθμ. 6699/1986 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας(ΦΕΚ 726/Δ/86). Σύμφωνα με την απόφαση, ο οικισμός Πλατανιά της Κοινότητας Προμυρίου διακρίνεται και κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες: α) Παραλιακός, β) Αδιάφορος, γ) Στάσιμος, δ) Συνεκτικός και ε) Μεσαίος. Ακόμη, αναφέρεται ότι για το τμήμα εκείνο του οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο εξακολουθούν να ισχύουν οι εγκεκριμένοι έως σήμερα όροι δόμησης, που καθορίζονται με το από 11.06.1980 Π.Δ. (ΦΕΚ 374/Δ/1980). … Ο Λιμένας Πλατανιά βρίσκεται προ του παραλιακού μετώπου του ως άνω οριοθετημένου ομώνυμου οικισμού, αλλά και προ του τμήματος του οικισμού που διαθέτει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο …” (Κεφ. 5 Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, σελ. 27-28). “8.6. Ανθρωπογενές περιβάλλον. Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφονται τα βασικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης του οικισμού Πλατανιά, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της ορεινής Μαγνησίας πλησίον του νοτιότερου άκρου της χερσονήσου του Πηλίου και προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους. Ο οικισμός Πλατανιά απέχει 21 χλμ. από την Αργαλαστή, έδρα του Δήμου Νοτίου Πηλίου και 60 kμ. περίπου από το Βόλο που αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο και πρωτεύουσα της Π.Ε. Μαγνησίας. … 8.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης. … Η θέση του Λιμένα Πλατανιά αφορά στο θαλάσσιο μέτωπο γης που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης. … Δυτικά του Πλατανιά βρίσκεται ο μικρότερος οικισμός Μικρό, ο οποίος εκτείνεται κατά μήκος της ακτής. Προ του οικισμού Μικρό υπάρχει αμμώδης παραλία, η οποία χρησιμοποιείται από τους λουόμενους της ευρύτερης περιοχής. Οι δύο οικισμοί επικοινωνούν με γραφικά καλντερίμια καθώς και με το παραλιακό μονοπάτι. Ο οικισμός Πλατανιά χαρακτηρίζεται από α΄ και β΄ κατοικία. Στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού εκτός από τη λιμενική δραστηριότητα, αναπτύσσονται χρήσεις τουρισμού (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχειακές μονάδες), εστίασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία) και περιπάτου, ενώ οι αμμώδεις ακτές χρησιμοποιούνται από λουόμενους (παραθεριστές και κατοίκους). … Σύμφωνα με το από 11.06.1980 Π.Δ. (ΦΕΚ 374/Δ΄ 11980) ο παραθαλάσσιος οικισμός του Πλατανιά κατατάσσεται στους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής του Όρους Πηλίου που διατηρούν τα λιγότερα παραδοσιακά στοιχεία. …” (Κεφ. 8, Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, σελ. 118-120). “Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 9.6.1. Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και στις χρήσεις γης. Φάση κατασκευής. Λόγω της θέσης του λιμένα πλησίον του ορίου του οικισμού και της μεθόδου κατασκευής (κατασκευή μεγάλου τμήματος του έργου και προμήθεια κύριου όγκου υλικών δια θαλάσσης), δεν θα υπάρξει ουσιαστική επίπτωση στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης κατά τη φάση κατασκευής. Η συνολική όχληση που θα προκληθεί από τις κατασκευαστικές εργασίες στους κατοίκους των παραλιακών κτισμάτων πλησίον της θέσης του έργου, εκτιμάται ότι θα είναι ανεκτή. Επίσης, η κατασκευή του έργου προβλέπεται να γίνει τμηματικά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση και των αλιέων (η ακριβής θέση ελλιμενισμού τους θα αλλάζει ανάλογα με την εξέλιξη των επί μέρους έργων). Φάση λειτουργίας: … ο Λιμένας Πλατανιά είναι συμβατός με τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, ενώ βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και του υπό εξέλιξη Β2 σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Σηπιάδος. Συγκεκριμένα, ο Λιμένας Πλατανιά με την υλοποίηση των έργων ολοκλήρωσής του θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη οργάνωση του παράκτιου χώρου της περιοχής και ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών εξυπηρέτησης των αλιέων και της χωρικής οργάνωσης αυτών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, η προτεινόμενη ολοκλήρωση των έργων του Λιμένα Πλατανιά συνάδει με τις υφιστάμενες χρήσεις γης του οικισμού (βλ. ενότητα 8.6.1), και μάλιστα η λειτουργία του θα υποστηρίξει την υφιστάμενη αλιευτική δραστηριότητα με περιβαλλοντικά αποδοτικότερο τρόπο από ότι στην υφιστάμενη κατάσταση. Συνεπώς, ο Λιμένας Πλατανιά δεν θα προκαλέσει αλλαγή των υφιστάμενων χρήσεων γης, αντίθετα θα ενισχύσει την υφιστάμενη δραστηριότητα των αλιέων. 9.6.2. Επιπτώσεις στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Φάση κατασκευής. …Φάση λειτουργίας: Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 9.6.1), ο Λιμένας Πλατανιά με την υλοποίηση των έργων ολοκλήρωσής του θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη οργάνωση του παράκτιου χώρου της περιοχής και ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ακόμη, η λειτουργία του συνόλου των έργων (υφιστάμενων και νέων) του Λιμένα Πλατανιά θα συμβάλει στη χωρική οριοθέτηση της λιμενικής δραστηριότητας των αλιέων, και έμμεσα στη χωρική οργάνωση των λοιπών παραγωγικών και οικιστικών δραστηριοτήτων του οικισμού, με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι συγκρούσεις χρήσεων γης (κατοικία – αλιεία – αναψυχή). Επίσης, η προαναφερθείσα χωρική οργάνωση της λιμενικής δραστηριότητας των αλιέων και η συνεπαγόμενη απαλοιφή των συγκρούσεων χρήσεων γης θα έχει και έμμεση θετική επίπτωση στην ανάδειξη και προστασία των παραδοσιακών στοιχείων που διατηρεί ο οικισμός. …”. ”(Κεφ. 9, Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σελ. 150, 151). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, ο λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Και τούτο διότι, ανεξαρτήτως εάν η κατασκευή λιμενικού έργου εμπίπτει στις διατάξεις περί όρων και περιορισμών δόμησης του π.δ/τος της 11.6/4.7.1980 και ανεξαρτήτως του ότι τα μεγέθη που επικαλούνται οι αιτούντες ως προς την έκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων (25.000 τ.μ.) δεν προκύπτουν από τον φάκελο του έργου (ο χερσαίος χώρος των εγκαταστάσεων υπολογίζεται σε 3.639,7 τ.μ.), η ΜΠΕ του έργου, κατά τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης και την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έλαβε υπόψη τον χαρακτήρα του οικισμού, ο οποίος κατατάσσεται από το ως άνω διάταγμα στους λιγότερο διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου. Προς τούτο διέλαβε ειδικές σκέψεις για την επιρροή του έργου στον χαρακτήρα αυτόν, εκτιμώντας ότι η λειτουργία του συνόλου των έργων (υφιστάμενων και νέων) του Λιμένα Πλατανιά θα συμβάλει στη χωρική οριοθέτηση της λιμενικής δραστηριότητας των αλιέων και έμμεσα στη χωρική οργάνωση των λοιπών παραγωγικών και οικιστικών δραστηριοτήτων του οικισμού, με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι συγκρούσεις χρήσεων γης (κατοικία – αλιεία – αναψυχή) και να αναδειχθούν και προστατευθούν τα παραδοσιακά στοιχεία που διατηρεί ο οικισμός.

14. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ πάσχει, διότι εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση του χειμάρρου Χαλόρεμμα σε όλο το μήκος του, κατά παράβαση του άρθρου 3 κεφ. Β παρ. 1.2 του ν. 4258/2014, παρά το γεγονός ότι προβλέπει την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον του χειμάρρου και ότι η ύπαρξη του μώλου έχει επηρεάσει ήδη την παροχετευτικότητα του ρέματος.

15. Επειδή, κατά τα παγίως κριθέντα, μεταξύ των ουσιωδών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, των οποίων το άρθρο 24 του Συντάγματος επιβάλλει στο Κράτος την προστασία, συμπεριλαμβάνονται τα ρέματα, δηλαδή οι πτυχώσεις της επιφάνειας της γης, μέσω των οποίων συντελείται κυρίως η προς τη θάλασσα απορροή των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς, και τα οποία αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς και οικοσυστήματα. Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό, το Κράτος υποχρεούται να μεριμνά για τη διατήρηση των πάσης φύσεως υδατορεμάτων στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλείεται δε, κατ’ αρχήν, η αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης, επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους. Συνεπώς, η εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον του ρέματος επιτρέπεται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιτέλεση της εν λόγω φυσικής του λειτουργίας. Περαιτέρω, πρόσφορος τρόπος για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι ο καθορισμός της οριογραμμής τους σύμφωνα με τη διαγραφόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία, πριν την εκτέλεση των τεχνικών έργων πλησίον ρέματος, ώστε η μελετώμενη επέμβαση να γίνεται εν όψει της υπάρξεώς του (ΣτΕ 463/2010 Ολ. 2752/2013 7μ.). Έχει δε κριθεί, ότι επί κατασκευής έργων πλησίον ρέματος, εάν δεν έχει λάβει χώρα η οριοθέτηση του ρέματος, είναι, τουλάχιστον, υποχρεωτική η μελέτη και η κατασκευή του έργου κατά τρόπο που να μην επηρεάζει τη φυσική λειτουργία του ρέματος. Εφόσον πληρούται αυτή η προϋπόθεση, γίνεται δεκτό ότι η παράλειψη οριοθέτησης του ρέματος πριν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, για το οποίο πρόκειται, δεν συνιστά πλημμέλεια της έγκρισης (πρβλ. ΣτΕ 463/2010 Ολ., 2752/2013 7μ., 2165/2019, 856/2018). Εξάλλου, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε υπό την ισχύ του ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα…” (Α΄ 94/14.4.2014). Στο άρθρο 4 του νόμου αυτού ορίζεται ότι: “Εξαιρέσεις από την Οριοθέτηση. 1. Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεμάτων: 1.1. … 1.5. Για την κατασκευή έργων υποδομής που δεν επηρεάζουν την υφιστάμενη φυσική ή διαμορφωμένη κοίτη του υδατορέματος και γενικά την παροχετευτικότητά του, όπως σίφωνες και υπόγειοι αγωγοί, καθώς και αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων…”.

16. Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στη ΜΠΕ του επίμαχου έργου αναφέρονται τα εξής: “… στην άμεση περιοχή μελέτης, ο χείμαρρος Χαλόρρεμα που διατρέχει την κοιλάδα του Πλατανιά εκβάλει στον ομώνυμο όρμο. Πλησίον της εκβολής του, η κοίτη του χειμάρρου έχει διευθετηθεί. Ο χείμαρρος χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή απορροή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τη χειμερινή περίοδο οπότε οι έντονες βροχοπτώσεις συμβάλουν στην αύξηση της απορροής καθώς και της στερεοπαροχής του. Ο υφιστάμενος μώλος στον Πλατανιά έχει ήδη κατά την μακροχρόνια παρουσία του ανακόψει τη δράση των παράκτιων ρευμάτων από τα ανατολικά προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα το υλικό (ίζημα) που απολήγει στην εκβολή του χειμάρρου να μην απομακρύνεται στο σύνολό του από τη δράση των κυμάτων / παράκτιων ρευμάτων. Κατά συνέπεια σε περιόδους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, ο χείμαρρος πλημμυρίζει τοπικά και απαιτείται καθαρισμός με μηχανικά μέσα. …” (Κεφ. 8. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, σελ. 117-118). “Ο χείμαρρος Χαλόρρεμα που διατρέχει την κοιλάδα του Πλατανιά εκβάλει δυτικά του λιμένα, ενώ πλησίον της εκβολής του, η κοίτη του έχει διευθετηθεί. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 8.5.4), ο υφιστάμενος μώλος στον Πλατανιά έχει ήδη κατά την μακροχρόνια παρουσία του ανακόψει τη δράση των παράκτιων ρευμάτων από τα ανατολικά προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα το υλικό (ίζημα) που απολήγει στην εκβολή του χειμάρρου να μην απομακρύνεται στο σύνολό του από τη δράση των κυμάτων/παράκτιων ρευμάτων. Κατά συνέπεια σε περιόδους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, ο χείμαρρος πλημμυρίζει τοπικά και απαιτείται καθαρισμός με μηχανικά μέσα. Δεδομένης της επίπτωσης αυτής από την παρουσία του υφιστάμενου έργου, εκτιμάται ότι η υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων ολοκλήρωσης του Λιμένα Πλατανιά δεν θα οξύνει ουσιαστικά το ήδη παρατηρούμενο φαινόμενο συγκέντρωσης υλικού στην εκβολή του χειμάρρου. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο έργο έχει σημαντικό μήκος, με αποτέλεσμα η δράση των παράκτιων ρευμάτων να μην το παρακάμπτει. Βέβαια η προβλεπόμενη επέκταση του προσήνεμου μώλου σε κατεύθυνση κάθετη ως προς το υφιστάμενο έργο, θα ανακόψει την κυματική δράση στη σκιά του έργου (άλλωστε προβλέπεται ακριβώς για το λόγο αυτό, ενώ το τελικό μήκος του προέκυψε από τη σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του τ. Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, βλ. ενότητα 4.2). Συνέπεια αυτού είναι σε ένα βαθμό ο περιορισμός της σημερινής δράσης των κυματισμών προ της εκβολής του χειμάρρου, με συνέπεια την περαιτέρω συσσώρευση υλικού στην εκβολή του. Εντούτοις, τον κυριότερο παράγοντα παράκτιας στερεομεταφοράς αποτελούν τα κυματογενή παράκτια ρεύματα με κατεύθυνση από ανατολάς προς δυσμάς (όπως άλλωστε μαρτυρά η εκτενής επίχωση που έχει διαμορφωθεί στα ανατολικά του υφιστάμενου μώλου) και όχι οι κυματισμοί αντίθετης κατεύθυνσης (σημειώνεται ότι οι ισχυρότεροι κυματισμοί που οφείλονται σε ΝΑ, Α και ΒΑ διεύθυνσης ανέμους ανακόπτονται και σήμερα από το υφιστάμενο έργο). Σε κάθε περίπτωση όμως συνιστάται η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων πρόληψης ή/και αντιμετώπισης τυχόν συγκέντρωσης αυξημένης ποσότητας υλικού στο στόμιο του χειμάρρου…”. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, ο λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Και τούτο διότι από την ΜΠΕ του έργου προκύπτει ότι το ρέμα Χαλόρεμμα, ήδη διευθετημένο στην εκβολή του, δεν επηρεάζεται από τη μελέτη και κατασκευή του νέου έργου. Συγκεκριμένα, το ρέμα επηρεάζεται ήδη από τον υφιστάμενο μώλο και η επίπτωση αυτή δεν οφείλεται σε τεχνικές παρεμβάσεις επί ή πλησίον της κοίτης αυτού, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη, τουλάχιστον από το έργο αυτό, σε όλη τη διαδρομή της έως την εκβολή του ρέματος, αλλά στην επιρροή του μώλου στη δράση των παράκτιων ρευμάτων, η οποία τείνει να προκαλεί συγκέντρωση υλικού στο στόμιο του χειμάρρου κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά τούτο δε το μελετώμενο έργο δεν πρόκειται, κατά την αιτιολογημένη κρίση της μελέτης, να μεταβάλει προς το δυσμενέστερο την ήδη υφιστάμενη κατάσταση, ενδέχεται δε λόγω των χαρακτηριστικών του να τη βελτιώσει. Συνεπώς, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η μελέτη του συγκεκριμένου έργου γίνεται κατά τρόπο που δεν επηρεάζει τη φυσική λειτουργία του ρέματος και, επομένως, η παράλειψη οριοθέτησης του ρέματος πριν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, δεν συνιστά πλημμέλεια της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ.

17. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ πάσχει, διότι εκδόθηκε χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζει η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 2971/2001 για την παραχώρηση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών των αναγκαίων χώρων αιγιαλού και θαλάσσης. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος, διότι αφενός μεν από τα στοιχεία που εστάλησαν στο Δικαστήριο προκύπτει ότι γνωμοδότησαν επί της ΜΠΕ οι φορείς και οι υπηρεσίες που μνημονεύονται στην ως άνω διάταξη (Υπουργείο Ναυτιλίας, Περιφερειακό Συμβούλιο, Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. και Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας του Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού), αφετέρου δε δεν διευκρινίζεται σε τι συνίσταται η πλημμέλεια της τηρηθείσας διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων προηγείται της έκδοσης της πράξης παραχώρησης (πρβλ. ΣτΕ 1113/2017), στη δε προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ τίθεται όρος (22) ότι η υλοποίηση του έργου προϋποθέτει την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 14 παρ. 2β΄ του ν. 2971/2001 για την έκδοση της πράξης παραχώρησης.

18. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ πάσχει, διότι εκδόθηκε χωρίς η ΜΠΕ να έχει το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο, κατά παράβαση των άρθρων 2 παρ. 7 και 11 παρ. 4, του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4014/2011 και του άρθρου 3 παρ. 1 και των Παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2014/52/ΕΕ και, πάντως, κατά παράβαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Και τούτο διότι: α) Η ΜΠΕ αγνοεί ότι ο οικισμός Πλατανιάς είναι παραδοσιακός και επιτρέπει την αλλοίωση του χαρακτήρα του και του τοπίου. β) Δεν εξετάζει εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον και προς τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού αντί των μεγάλων και σταθερών κατασκευών που προκρίνει. Δεν εξετάζει εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη χρήση των αποβλήτων από την κατασκευή και ειδικότερα των 74.000 κ.μ. των προϊόντων βυθοκόρησης. γ) Δεν εξετάζει τις επιπτώσεις στον χείμαρρο Χαλόρεμμα. δ) Δεν αιτιολογεί τη σκοπιμότητα κατασκευής ενός τόσο μεγάλου έργου, απόρροια της έλλειψης χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή. ε) Δεν εξετάζει επαρκώς τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. στ) Δεν έχει συνταχθεί συγκοινωνιακή μελέτη. ζ) Δεν στηρίζεται σε επίκαιρη ακτομηχανική μελέτη. η) Δεν εξέτασε τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και δεν εκτίμησε δεόντως τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, κατά παράβαση της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, που υιοθετήθηκε στις 12.12.2015 και κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016 (Α΄ 187).

19. Επειδή, οι λόγοι υπό στοιχεία α), γ) και δ) έχουν ήδη απαντηθεί και απορριφθεί στις σκέψεις 9 έως 14 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η σκοπιμότητα του έργου εξετάζεται στο κεφ. 4 της ΜΠΕ (σελ. 23 – 24), όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο Λιμένας Πλατανιά, λόγω της γεωγραφικής θέσης του, εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό και ποικίλου μεγέθους αλιευτικών σκαφών της περιοχής αλλά και διερχόμενων που αλιεύουν στα αλιευτικά πεδία του Βόρειου Αιγαίου. Ο Λιμένας Πλατανιά αποτελεί καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 (υπ’ αρ. πρωτ. 4634/95354/04.09.2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και, σήμερα, αδυνατεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες των αλιευτικών αυτών σκαφών, λόγω των κυματικών συνθηκών που διαμορφώνονται εντός της λιμενολεκάνης και της ελλιπούς υποδομής της υφιστάμενης εγκατάστασης. Επισημαίνεται δε η εμπορική και κατ’ επέκταση κοινωνικοοικονομική σημασία της δραστηριότητας του Λιμένα Πλατανιά, η οποία επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Αλιείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

20. Επειδή, οι εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών και του σχεδιασμού του έργου αναπτύσσονται στο κεφ. 7 της ΜΠΕ (σελ. 100-103). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η επιλογή των εναλλακτικών θέσεων ανάπτυξης του Λιμένα Πλατανιά βασίστηκε σε κριτήρια γεωμορφολογικά, οικονομοτεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά. Κατά τη διερεύνηση αυτή προέκυψαν δύο θέσεις: Θέση 1: Προ του οικισμού Πλατανιά, η οποία αφορά στην περιοχή του υφιστάμενου μώλου προ του οικισμού Πλατανιά και έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι αξιοποιείται το ήδη διαμορφωμένο κατακόρυφο μέτωπο χωρίς να αλλοιωθεί μία νέα φυσική ακτή. Επιπλέον, η οδική πρόσβαση είναι εύκολη, ενώ αξιοποιούνται οι υποδομές κοινής ωφέλειας του οικισμού. Θέση 2: Στον ορμίσκο ανατολικά του οικισμού Πλατανιά, η οποία αφορά στο θαλάσσιο μέτωπο του ορμίσκου που βρίσκεται αμέσως ανατολικά της θέσης του υφιστάμενου μώλου, παρουσιάζει γεωμορφολογικά πλεονέκτημα ως προς τον προσανατολισμό και το μέγεθος του ορμίσκου και παράλληλα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Εντούτοις, παρουσιάζει τα ακόλουθα μειονεκτήματα: Τα βάθη στη θέση αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλα, με αποτέλεσμα η κατασκευή λιμένα στη θέση αυτή να είναι τεχνικά πολύπλοκη και ιδιαίτερα δαπανηρή. Η οδική πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η περιοχή στη θέση αυτή είναι ακατοίκητη και αποκομμένη από τον οικισμό του Πλατανιά. Θα αλλοιωθεί η παράκτια μορφολογία και θα προκληθεί αισθητή επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον. Κατόπιν τούτων, επελέγη η θέση 1 του υφιστάμενου μώλου προ του οικισμού. Περαιτέρω, ως προς τις εναλλακτικές μεθόδους σχεδιασμού του έργου αναφέρονται τα εξής: Στα πλαίσια της Ακτομηχανικής Μελέτης του έργου πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή μαθηματικής προσομοίωσης συγκριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού των λιμενικών έργων στην εξέλιξη της ακτογραμμής. Οι προταθείσες εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού αφορούν στη θέση 1 προ του οικισμού. Η επιλογή των εξεταζόμενων εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού βασίστηκε σε τεχνικά και λειτουργικά κυρίως κριτήρια (προστασία από τους κυματισμούς όλων των διευθύνσεων, ασφαλείς συνθήκες ελλιμενισμού – αποφυγή “αντιμάμαλου”, ικανό μήκος κρηπιδωμάτων, προστασία λιμενολεκάνης από πρόσχωση) με δεδομένο την αξιοποίηση του υφιστάμενου μώλου. Συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: Λύση 0: Η ακτογραμμή ως έχει στην υφιστάμενη κατάσταση χωρίς πρόσθετα έργα, παρά μόνον με τον υπάρχοντα μώλο. Λύση Α: Επιμήκυνση του υφιστάμενου μώλου κατά 30 μ. και στη συνέχεια επέκτασή του υπό ορθή γωνία (90 μοίρες) προς δυσμάς (προσήνεμος μώλος), προσθήκη ενός υπήνεμου μώλου στην νοητή προέκταση του χειμάρρου, κατασκευή πρανούς προστασίας προ των υφιστάμενων παραλιακών τοιχίων του οικισμού. Λύση Β: Επιμήκυνση του υφιστάμενου μώλου όπως και στη Λύση Α και στη συνέχεια επέκταση αυτού κατά 30 μοίρες ως προς τη Λύση Α, προσθήκη υπήνεμου μώλου και κατασκευή πρανούς προστασίας προ των υφιστάμενων παραλιακών τοιχίων του οικισμού όπως στη Λύση Α. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης, τα έργα που προτείνονται στη λύση Α δεν προκαλούν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη της ακτογραμμής σε σχέση με τη μηδενική λύση (λύση 0), τόσο στα δυτικά του λιμενικού έργου, δηλαδή μπροστά στον οικισμό του Πλατανιά, όσο και στα ανατολικά του έργου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των έργων της Λύσης Β. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα αξιολόγησης των δύο λύσεων (Α και Β) δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς για τις δύο εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού. Επελέγη δε η λύση Α, διότι στη λύση Β ο προσήνεμος μώλος θεμελιώνεται σε μεγαλύτερο βάθος και επομένως θα έχει μεγαλύτερο κόστος. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι εναλλακτικές λύσεις για τη θέση και τον σχεδιασμό του έργου εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν επαρκώς και ως εκ τούτου νομίμως αιτιολογείται τόσο η επιλογή της θέσης ενώπιον του οικισμού όσο και η επιλογή του συγκεκριμένου σχεδιασμού του έργου. Περαιτέρω, στην προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ του έργου αναφέρεται ότι όσον αφορά στη διαχείριση των παραγόμενων υλικών από την κατασκευή του έργου του θέματος και, συγκεκριμένα 74.000 κ.μ. προϊόντων βυθοκόρησης από την εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα θα μεταφερθούν και θα απορριφθούν σε οριζόμενη θαλάσσια περιοχή. Το βάθος της εν λόγω περιοχής θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 μ. Στην ίδια την ΑΕΠΟ επισημαίνεται ότι η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών και ουσιών στη θάλασσα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εφόσον δεν διατίθεται εναλλακτική μέθοδος χρήσης τους στο εκτελούμενο έργο ή διάθεσής τους στην ξηρά. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη βυθοκορημάτων και υλικών εκσκαφής στη θάλασσα απαιτείται, κατά την οικεία νομοθεσία, άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. Ελ.ΚΕ.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο κλπ.) από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών. Εξάλλου, στη ΜΠΕ (σελ. 77-78) αναφέρεται ότι, εναλλακτικά, μπορεί να εξεταστεί και η χερσαία διάθεση συνόλου, ή μέρους των υλικών βυθοκόρησης σε νόμιμη εγκατάσταση που δύναται να να δεχθεί τον συγκεκριμένο τύπο και ποσότητα του υλικού. Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι η διάθεση των προϊόντων βυθοκόρησης από την εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα έχει μελετηθεί επαρκώς και υπόκειται, εξάλλου, στην αδειοδότηση των αρμόδιων αρχών αναλόγως του τρόπου διάθεσης που θα επιλεγεί. Κατόπιν τούτων, ο υπό στοιχείο β) λόγος ακυρώσεως περί ανεπάρκειας της ΜΠΕ κατά την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, κατά το μέρος δε που αμφισβητεί την ανέλεγκτη τεχνική κρίση της Διοικήσεως ως απαράδεκτος.

21. Επειδή, η ΜΠΕ εξετάζει τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον κατά την κατασκευή του έργου και αξιολογεί αυτές ως προσωρινές, ανεκτές και αντιμετωπίσιμες (σελ. 151 και 171) η δε ΑΕΠΟ περιλαμβάνει όρους (19, 20 και 24) για την προστασία των κατοίκων του οικισμού αλλά και των αλιέων, κατά τη φάση της κατασκευής, από τα απορρίμματα, τη ρύπανση, τον θόρυβο και την έλλειψη χώρου πρόσδεσης των σκαφών, ενώ προβλέπεται και η υποχρέωση, πριν από την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών (όρος 23). Συνεπώς, ο υπό στοιχείο ε) λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

22. Επειδή, οι λόγοι ακυρώσεως περί ελλείψεως συγκοινωνιακής μελέτης και ανεπίκαιρης ακτομηχανικής μελέτης [λόγοι υπό στοιχ. στ) και ζ)] είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, εφόσον στη ΜΠΕ εξετάζεται η επιβάρυνση της οδικής κυκλοφορίας της περιοχής από τη λειτουργία του λιμένα και αξιολογείται ως μη σημαντική ενόψει και της διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης στον νέο χερσαίο χώρο του λιμένα (σελ. 154), η δε ακτομηχανική μελέτη μηνός Νοεμβρίου 2011 που συνοδεύει την ΜΠΕ αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, κατά τη διαβούλευση επί της ΜΠΕ, χωρίς να διατυπωθούν παρατηρήσεις για την επάρκεια και το επίκαιρο αυτής.

23. Επειδή, τέλος, ο λόγος ακυρώσεως υπό στοιχείο η) ότι η ΜΠΕ δεν εξέτασε τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και δεν εκτίμησε δεόντως τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, είναι απορριπτέος διότι, πέραν όσων αναφέρονται στη σκέψη 21 της παρούσας για την προστασία των ανθρώπων και αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς των αιτούντων, τα ζητήματα της επίδρασης στο κλίμα έχουν μελετηθεί από την ίδια τη ΜΠΕ (βλ. κεφ. 9 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, σελ. 140 – 142 και κεφ. 10 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, σελ. 168).

24. Επειδή, τέλος, οι αιτούντες παραιτήθηκαν με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου τους στο ακροατήριο από τον λόγο ακυρώσεως, με τον οποίο είχε προβληθεί ότι η ΑΕΠΟ εκδόθηκε χωρίς να δοθεί στους κατοίκους του οικισμού η δυνατότητα να πληροφορηθούν τα χαρακτηριστικά του έργου και να εκφράσουν τις απόψεις τους, κατά παράβαση των άρθρων 19 παρ. 5 του ν. 4014/2011, 5-7 της ΚΥΑ 1649/45/2014 και 6 του ν. 3422/2005.

25. Επειδή, κατόπιν τούτων, πρέπει να καταργηθεί η δίκη ως προς τους 14ο και 22ο των αιτούντων, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ως προς τους λοιπούς αιτούντες και να γίνει δεκτή η παρέμβαση.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Καταργεί τη δίκη ως προς τον 14ο και 22ο των αιτούντων.

Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως ως προς τους λοιπούς αιτούντες.

Δέχεται την παρέμβαση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στους μη παραιτηθέντες αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ και του Δήμου Νοτίου Πηλίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Ε´ ΤμήματοςΟ Γραμματέας

Αθ. ΡάντοςΔ. Λαγός

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 22 Απριλίου 2020.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Ο Γραμματέας

του Ε΄ Τμήματος

ελλείποντος Προέδρου

Π. Ευστρατίου Δ. Λαγός

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα, ……………………………………….

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Η Γραμματέας του Ε´ Τμήματος

του Ε΄ Τμήματος

ελλείποντος Προέδρου

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου