ΤΟΠΙΚΑ

Δημόσιος διαγωνισμός για την καθαριότητα της ιχθυόσκαλας Βόλου

δημόσιος-διαγωνισμός-για-την-καθαριό-491848

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την καθαριότητα της Ιχθυόσκαλας Βόλου προκηρύχτηκε από τον Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και ζωικών υποπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, Λαχαναγοράς Πατρών και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Βόλου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 4.621.890 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για 2 έτη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου