ΤΟΠΙΚΑ

Ακύρωση απόφασης του δήμου Ν. Πηλίου για ανταλλαγή ακινήτου

ακύρωση-απόφασης-του-δήμου-ν-πηλίου-γι-452643

Σε ακύρωση της αριθμ. 149/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου περί «ανταλλαγής ακινήτου στη Δ.Ε. Σηπιάδας», προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

Στην ακυρωτική απόφαση επισημαίνεται πως «η ανταλλαγή ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων μπορεί να γίνει χωρίς δημοπρασία. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Επειδή α) με την αριθμ. 149/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, εγκρίνεται 1. η από 6-4-2015 εκτιμητική έκθεση επιτροπής, 2. η ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ του Δήμου Νοτίου Πηλίου και του κ. Κοντοβά β) την 6-4-2015 συντάχθηκε έκθεση εκτιμητικής επιτροπής ανταλλαγής ακινήτων κατά τις διατάξεις των άρθ. 190 & 186 Ν. 3463/2006 σύμφωνα με την οποία η αγοραία αξία και των δύο ακινήτων καθορίζεται στο ποσό των 2.979,25€

Επειδή από την κρινόμενη απόφαση προκύπτει ότι δεν πληρείται το κριτήριο της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. για την ανταλλαγή των ανωτέρω ακινήτων κατά τις διατάξεις των αρθ. 190 & 186 ΔΚΚ, καθότι σε σύνολο 27 μελών του Δ.Σ.: 12 ψήφισαν θετικά, 11 αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του ανωτέρω 27ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 3 απουσίαζαν από τη συνεδρίαση και 1 δημοτικός σύμβουλος έχει τεθεί σε αργία. Για τους λόγους αυτούς κυρώνουμε την αριθμ. 149/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου περί «ανταλλαγής ακινήτου κ. Κοντοβά Δ.Ε. Σηπιάδας», για τους ανωτέρω εκτιθέμενους λόγους.

Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου