ΤΟΠΙΚΑ

ΟΛΒ: Διαγωνισμός για τη μελέτη ολοκλήρωσης της Γ’ προβλήτας

ολβ-διαγωνισμός-για-τη-μελέτη-ολοκλήρ-428502

Διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία προκήρυξε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου για την ολοκλήρωση της μελέτης της Γ’ προβλήτας λιμένος, όπως αποφασίστηκε σε προχθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου.

Πρόκειται για ένα έργο αξίας 663.000 ευρώ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 7 Οκτωβρίου.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 350.000,00€, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 313.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους ΟΛΒ Α.Ε.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων χρόνων εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων.

Το αντικείμενο της μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η Ολοκλήρωση του Προβλήτα Νο 3 του Λιμένα Βόλου. Ο προβλήτας Νο 3 αποτελεί ένα από τα κυριότερα λιμενικά έργα για την ανάπτυξη του Λιμένα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MasterPlan) Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 419 Τ.Α.Α.Π.Θ./26-11-2013), ο Προβλήτας Νο 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα χρησιμοποιηθεί για:

i. διακίνηση scrap

ii. διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων

iii. ελεύθερη ζώνη

iv. car terminal

Η επέκταση του Προβλήτα Νο3 προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό

μήκος του κρηπιδώματος που απομένει για την ολοκλήρωση της ανατολικής πλευράς και της κεφαλής του προβλήτα ανέρχεται σε 450 m, με ωφέλιμο βάθος εξυπηρέτησης τα -13 m. Το

ανατολικό τμήμα Α-Β προβλέπεται με μήκος 335 m και το τμήμα Β-Γ, η κεφαλή, προβλέπεται με μήκος 105 m. Το κρηπίδωμα θα αποτελείται από στήλες τεχνητών ογκολίθων εδραζόμενων

σε κατάλληλο πρίσμα από λιθορριπές έδρασης.

Στο υπόλοιπο νοτιοδυτικό τμήμα, Γ-Δ, θα

κατασκευαστούν έργα θωράκισης με πρανή από φυσικούς ογκόλιθους. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες επιχώσεις και επιστρώσεις για την κατασκευή χερσαίας ζώνης

πλάτους όπισθεν των κρηπιδότοιχων και όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου