ΤΟΠΙΚΑ

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο

αγγλικά-στο-νηπιαγωγείο-408449

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια πολυγλωσσική εκπαίδευση» υλοποιεί το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσολογικών και παιδαγωγικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στο νηπιαγωγείο, εντάσσοντας και τα αγγλικά ως γλώσσα σύνδεσης γλωσσών και πολιτισμών.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις επίκαιρες ανάγκες που προκύπτουν από τη σημασία της πολυγλωσσίας στη σύγχρονη κοινωνία και εκπαίδευση και την επαφή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών στο σχολείο, αξιοποιώντας και την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα-γέφυρα.

Εχει διάρκεια τεσσάρων μηνών και απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ΑΕΙ και ΤΕΙ, και αντίστοιχου φορέα, αποφοίτους Δημοσίων IΕΚ με κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή παρόμοια, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς μόνιμους, αναπληρωτές ή ωρομίσθιους στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ή σε άτυπες δομές μάθησης.

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιείται η μεθοδολογία μάθησης εξ αποστάσεως, συνδυάζοντας ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας και σύγχρονες εξ αποστάσεως. Η μεθοδολογία του στηρίζεται στη βιωματική και συνεργατική μάθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://learning.uth.gr/english_kindergarten/ είτε επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2421006366/90 και στο [email protected].

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου