ΤΟΠΙΚΑ

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο ΣΕΠΕ

ηλεκτρονική-υποβολή-εντύπων-στο-σεπε-1496

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 5072/6/2013, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 449Β), από 1ης Μαρτίου 2013 έγινε πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αναγγελιών που απευθύνονται προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Τα σχετικά έντυπα που πρέπει στο εξής να υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι τα εξής:

Ε3 – Αναγγελία πρόσληψης
Ε4 – Πίνακας προσωπικού
Ε5 – Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
Ε7 – Βεβαίωση / δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
Ε8 – Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
Ε9 – Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας
Ε10 – Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Αυτονόητο είναι ότι τα ως άνω έντυπα δεν μπορούν πλέον να υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία του εργοδότη.

Σύμφωνα επίσης με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης κάτω από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό, όπως αυτός ορίστηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ 11 του ν. 4093/2012.

Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, όπου αντίστοιχη είναι και η αναλογία των αμοιβών τους.

Ειδικά για τα έντυπα Ε9 και Ε10, η ηλεκτρονική υποβολή τους καθίσταται υποχρεωτικά από 1ης Ιουλίου 2013.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου