ΤΟΠΙΚΑ

Χορήγηση υποτροφιών μετά συνεργασίας Ελλάδας και Ην. Βασιλείου

χορήγηση-υποτροφιών-μετά-συνεργασία-1044190

Καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το British Council Ελλάδας.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το British Council Ελλάδας, με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, υλοποιούν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας, ήτοιτεσσάρων εβδομάδων (έκαστη υποτροφία), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υλοποιείται κατ’ εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων,όπως εγκρίθηκαν με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του υφυπουργού Οικονομικών.

Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council χορηγούν είκοσι τέσσερις υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων έκαστηκαι συγκεκριμένα έξι υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και δεκαοκτώ υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες. H υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδος 23:00. Η κινητικότητα των υποτρόφων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), κατέχουν βασικό πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον έξι και πέντε δέκατα (6,5/10). Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την τελευταία πενταετία, να είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού ΑΕΙ, να έχουν βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την ομαλή παρακολούθησή του καθώς και ότι έχουν γίνει

δεκτοί, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην

προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων σε ΠΜΣ επιπέδου Master στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσής τους.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ελληνικό ΑΕΙ και το θέμα της διατριβής τους, καθώς και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, να έχουν ήδη οριστεί, να έχουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής τους διατριβής ότι η βραχεία

κινητικότητα δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας, καθώς και να έχουν γίνει αποδεκτοί, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στοπλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής τους.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 τουλάχιστον, καθώς και να μην είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο ωςπροπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή ως δικαιούχοιπρογράμματος κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, σκόπιμο κρίνεται να τονιστεί ότι οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν εξασφαλίσειαναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας να καλύπτει το πλήρες διάστημα της υποτροφίας καιτην ολοκλήρωση της περιόδου της εν λόγω κινητικότητας.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο του British Council στο σύνδεσμο «https://bit.ly/49yLUNt». Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που επέχειθέση υπεύθυνης δήλωσης και να επισυνάψουν σε pdf συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, αυτά είναι φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των σελίδωνταυτοποίησης διαβατηρίου σε ισχύ, οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ, βασικό πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ή, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη το πτυχίο, σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη γραμματεία του οικείου τμήματος του ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως οτελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Ακόμη, είναι αναγκαία η βεβαίωση αποδοχής για το πρόγραμμα από το βρετανικό ΑΕΙ υποδοχής, επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1, βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα στο πρότυπο Europass, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητες επιπλέον η βεβαίωση ελληνικού ΑΕΙ ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ του οικείου ιδρύματος, η βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την εκπλήρωση τωνκαθηκόντων του υποτρόφου στο ΠΜΣ καθώς και μια αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος του/της υποτρόφου στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρουν απαραιτήτως τους στόχους τους μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και την προστιθέμενη αξία της για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ελληνικού ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής τους και η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή, στην οποία θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της βραχείας μετεκπαίδευσης και τα αναμενόμενα οφέλη της για το δικαιούχο καθώς και αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρονται απαραιτήτως οι στόχοι των υποψηφίων μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διατριβής τους.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η ποιοτική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του British Council.

Κριτήρια επιλογής

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υποβάλλονται ορθώς, αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: α) Βασικό πτυχίο: από 13 έως 20 μόρια, με κατ’ αντιστοιχία διπλασιασμό του βαθμού πτυχίου από 6,5 έως 10, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, β) Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος: από 0 έως 30 μόρια, γ) Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος: από 0 έως 50 μόρια. Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων β) και γ) συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα στον οποίο εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου