ΤΟΠΙΚΑ

Κατεπείγουσα μελέτη για τις επιπτώσεις του Daniel στη Θεσσαλία

κατεπείγουσα-μελέτη-για-τις-επιπτώσε-1002500

Αφορά στη συλλογή δεδομένων διαφόρων κατηγοριών και πηγών και την κωδικοποίησή τους – Σε εξέλιξη η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Με κατεπείγουσα διαδικασία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σπεύδει να επιταχύνει το εγχείρημα της συλλογής και κωδικοποίησης δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις σε υποδομές ιδιαίτερης σημασίας από την πλημμύρα λόγω της καταιγίδας Daniel στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Λόγω ακριβώς του κατεπείγοντος χαρακτήρα η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή συμβούλου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Η σκοπιμότητα αυτής της υπηρεσίας έγκειται στο γεγονός ότι οι έκτακτες και εξαιρετικά απρόβλεπτες καταστάσεις (κατ’ ουσίαν, καταστάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά ανωτέρας βίας) οι οποίες σχετίζονται με τις καταστροφές που προκάλεσαν στην περιοχή της Θεσσαλίας οι πλημμύρες λόγω της καταιγίδας Daniel, καθιστούν απολύτως αναγκαία την εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.

Όπως τονίζεται στο σκεπτικό της απόφασης, η καταγραφή της έκτασης και του μεγέθους της καταστροφής είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να κατανοηθεί εις βάθος η κατάσταση και να προαχθεί ο βέλτιστος δυνατός σχεδιασμός για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των άκρως αρνητικών συνεπειών, ενόψει και της 1ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

«Ειδικότερα, με την υλοποίηση της απολύτως αναγκαίας και κατεπείγουσας αιτούμενης δαπάνης θα αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα βασισμένη σε δεδομένα, για τις καταστροφικές επιπτώσεις της πλημμύρας ώστε, σε συνδυασμό με την εις βάθος μελέτη της χωρικής και χρονικής εξέλιξης του φαινομένου, να βελτιώσουμε σημαντικά τις δυνατότητες σχεδιασμού και διαχείρισης παρόμοιων φαινομένων σε προ-, συν- και μέτα- καταστροφικό στάδιο» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, θα δημιουργηθούν ουσιώδεις συνέργειες με την εν εξελίξει αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω υπηρεσία χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι είναι αναγκαία η καταγραφή της έκτασης των πλημμυρικών φαινομένων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προκειμένου να είναι ορθή. «Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον προσδιορισμό του ύψους της πλημμύρας στους διάφορους οικισμούς που κατακλίστηκαν από τα ύδατα και της έκτασης των ζημιών, προσδιορισμός ο οποίος θα καταστεί εξαιρετικά επισφαλής αν παρέλθει χρόνος και αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης ή συμβούν νέες σημαντικές βροχοπτώσεις», όπως επισημαίνεται.

Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. «Οι εργασίες πρέπει να εκκινήσουν το ταχύτερο δυνατό, προτού υποχωρήσει πλήρως η στάθμη των υδάτων στις περιοχές που έχουν πληγεί, προτού προχωρήσουν οι εκτεταμένοι καθαρισμοί και γίνει απομάκρυνση των φερτών υλικών» τονίζεται.

Το αντικείμενο και η δαπάνη

Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά στη συλλογή δεδομένων διαφόρων κατηγοριών και πηγών και την κωδικοποίησή τους, για την αξιολόγηση σε επόμενη φάση στην ανάλυση και εκτίμηση των επιπτώσεων από την πλημμύρα λόγω καταιγίδας Daniel σε κρίσιμες υποδομές στη Θεσσαλία.

Σημειώνεται ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 139.906,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 173.484 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Επίσης, η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.

Τέλος ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διενέργεια της διαδικασίας ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του ΥΠΕΝ.

Πηγή: newmoney.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου