ΑΛΜΥΡΟΣ

Προσλήψεις τεχνιτών υδραυλικών στη ΔΕΥΑΑΛ 

προσλήψεις-τεχνιτών-υδραυλικών-στη-893373

Οι όροι της σύμβασης και τα δικαιολογητικά

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα θα προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας.

Πρόκειται για δύο θέσεις που αφορούν στην ειδικότητα ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν με σύμβασης εργασίας διάρκειας οχτώ μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού, Αρ. Παππά 1, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψιν της κ. Μαρίας Χατζηγεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2422025897).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

Τα κύρια προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι:

– Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει.

– Oμώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο site του Δήμου Αλμυρού στην ηλεκτρονική διεύθυνση almyros-city.gr.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου