ΑΛΜΥΡΟΣ

Κάλυψη θέσεων με μετατάξεις

κάλυψη-θέσεων-με-μετατάξεις-297965

Στην κάλυψη τεσσάρων θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με μετάταξη μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες προχωράει με πρόκληση ενδιαφέροντος ο δήμος Αλμυρού.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων τις Συνταξιοδοτικές και τις διατάξεις για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, το ενιαίο μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015. Οι θέσεις αυτές αφορούν στις κατηγορίες ΠΕ κλάδων πολιτικών μηχανικών και οικονομικού – λογιστικού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου Αλμυρού από 5 Οκτωβρίου 2015 και μέχρι 5 Νοεμβρίου 2015 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά είναι η αίτηση μετάταξης, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του, αντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν εκτός των άλλων οι αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας καθώς και ότι δεν τους έχει υποβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη. Το εν λόγω πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις της υπηρεσίας προέλευσης περί μοναδικότητας ή μη του υπαλλήλου.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας της εμπειρίας τουλάχιστον πέντε ετών καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν κατά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου και μετά από παράσταση και συζήτηση του ενδιαφερόμενου με το δήμαρχο Αλμυρού Δημήτρη Εσερίδη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου