ΕΛΛΑΔΑ

Ολες οι τελικές ρυθμίσεις για την περαίωση

ολες-οι-τελικές-ρυθμίσεις-για-την-περα-498451

Με μειωμένα τα ελάχιστα ποσά φόρου για την περαίωση κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου, προκειμένου να ψηφιστεί την Πέμπτη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται αλλαγές και στον υπολογισμό του φόρου, όπως και οι διατάξεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα τέλη κυκλοφορίας και την απόσβεση των αδειών κυκλοφορίας των ΦΔΧ.

Το νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων προβλέπει χαμηλότερα ελάχιστα ποσά ανά χρήση και μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 20% όπως και αύξηση των δόσεων καταβολής σε 24 από 12.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους τακτοποιήσουν το σύνολο των υποθέσεων τους να καταστρέψουν τα βιβλία τους από τη χρήση του 2005 και προηγούμενα.

Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωμής τους σε έως και 45 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή στην περίπτωση αυτή του 50% των προσαυξήσεων.

Οι προσαυξήσεις μηδενίζονται αν το ποσό της οφειλής καταβληθεί εφάπαξ.

Ποιοι υπάγονται στις ρυθμίσεις

Στη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31.12.2009.

Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ως εκκρεμείς υποθέσεις θεωρούνται εκείνες που μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:

α) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί

β) έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί

γ) εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια μετά από άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης

δ) έχουν ήδη ελεγχθεί και μέχρι την 31-8-2010:

– έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή λοιπές εν γένει τέτοιες πράξεις,

– έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί, είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τις υποθέσεις του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται:

α) οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόμενες αυτής

β) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

γ) οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις

δ) από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ

ε) οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών,

στ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

ζ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία

η) από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ.

θ) οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.

Πώς θα υπολογιστεί ο φόρος

Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε.

Για τον υπολογισμό του φόρου τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση πρατήρια βενζίνης και πετρελαίου, χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας, για τα οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:

α) με συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7‰), ή δώδεκα τοις χιλίοις (12‰) ή ένα τοις εκατό (1%) για πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων.

Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία από 20% έως 60%.

Το ποσό που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ευρώ και προστίθεται στο φόρο που προκύπτει κατά τις προηγούμενες παραγράφους ή στο ελάχιστο ποσό φόρου όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

Ελάχιστα ποσά

Τα ελάχιστα ποσά φόρου πρέπει να καταβληθούν ανα περίπτωση για το κλείσιμο των υποθέσεων είναι τα ακόλουθα:

α) Τριακόσια (300) ευρώ, προκειμένου για μη υπόχρεο ή επιτηδευματία που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας του ΚΒΣ

β) Πεντακόσια (500) ευρώ, προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε επτακόσια (700) ευρώ

γ) Επτακόσια (700) ευρώ, προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε χίλια (1000) ευρώ.

Περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογιών.

Αποστολή Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων

Για την πραγματοποίηση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών εκδίδει Εκκαθαριστικό Σημείωμα που αποστέλλεται στους φορολογούμενους.

Όποιος επιθυμεί να ρυθμιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του σύμφωνα υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

Ο τρόπος καταβολής των φόρων

Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

β) Για πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

γ) Για πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

δ) Για πάνω από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε δέκα οκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις.

ε) Για πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου