ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα

μέχρι-την-παρασκευή-οι-αιτήσεις-των-εκ-269279

Το Σάββατο εκπνέει ο χρόνος διαθεσιμότητας για κατηγορίες υπαλλήλων, όπως οι εκπαιδευτικοί, τμήμα των οποίων βρίσκεται ακόμη στον αέρα με την απειλή της απόλυσης.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης εγκύκλιο με την οποία δίνει οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η εγκύκλιος για τους εκπαιδευτικούς εκδόθηκε καθώς έχει προκύψει αλαλούμ από νομοθετικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής, δεδομένου ότι το Σάββατο λήγει το οκτάμηνο της διαθεσιμότητάς τους. Νωρίτερα είχαν γίνει τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων σε ΦΕΚ και στη συνέχεια επανορθώσεις σφαλμάτων σε υπουργικές αποφάσεις.

Οι «διαθέσιμοι» εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας όπου κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση μέχρι και την Παρασκευή: α) αίτηση για να δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν / μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και πιστοποιητικά που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Νέα εγκύκλιος

Με τη νέα εγκύκλιο το υπουργείο ενημερώνει ότι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 13.3.2014 για την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 10/2014 και αφορούν νέες προκηρυσσόμενες θέσεις, θα πρέπει να επανυποβληθούν λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση της ανακοίνωσης, με βάση τους νέους κωδικούς.

Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των θέσεων προτίμησης. Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι θα παραμένουν σε διαθεσιμότητα ως τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος

  • όσοι δεν υποβάλουν αίτηση για τη μετάταξη
  • όσοι υποβάλουν αίτηση χωρίς να αναγράψουν καμία θέση προτίμησης
  • όσοι υποβάλλουν αίτηση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

Οι υπάλληλοι πρέπει να συμπληρώνουν τα έντυπα αιτήσεων των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης θέσεις της οποίας επιδιώκουν, δηλώνοντας με αύξουσα αρίθμηση (1η, 2η κ.ο.κ.) το σύνολο των προτιμήσεών τους, ιεραρχώντας αυτές ανεξαρτήτως κατηγορίας. Η σειρά προτιμήσεων συμπληρώνεται μόνο στο έντυπο της μίας από αυτές και κατά προτίμηση στο έντυπο αίτησης της ανώτερης κατηγορίας.

Σχετικά με τη μετάταξη σε θέσεις του υπουργείου Παιδείας, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την περίπτωση που ο διορισμός του υπαλλήλου έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν απαιτείτο η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών ή άλλου ειδικού πρόσθετου προσόντος από αυτά που αναφέρονται στον Πίνακα Κωδικών Προσόντων και ο υπάλληλος υπηρετούσε ήδη σε κλάδο για τον οποίο απαιτείται με τις ισχύουσες διατάξεις ως προσόν διορισμού η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών / ειδικού πρόσθετου προσόντος. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική προϋπόθεση της κατοχής αυτών των τίτλων τεκμαίρεται ότι πληρούται.

Επίσης, δίνονται οδηγίες ειδικά στους υπαλλήλους με ειδικότητες ΤΕ Μαιευτικής, ΠΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής για θέσεις του υπουργείου Υγείας, καθώς και για την ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας του υπουργείου Εργασίας.

Για τις ειδικότητες αυτές για τις οποίες ορίζεται ως απαραίτητο προσόν η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος, αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου για τη μετάταξή του ή εναλλακτικά στην περίπτωση που χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη της σχετικής άδειας ή βεβαίωσης, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία.

Aναφορικά με τη μοριοδότηση του δεύτερου τίτλου σπουδών, και συγκεκριμένα αναφορικά με την επισήμανση ότι ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών, «διευκρινίζεται όπως είναι αυτονόητο ότι ως δεύτερος τίτλος σπουδών νοείται ο τίτλος και ανώτερης κατηγορίας από τον βασικό τίτλο σπουδών».

Καταγραφή προσόντων και τρίτεκνοι

Στη συνέχεια, μέσα σε διάστημα πέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνουν σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων έπειτα από έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων.

Ακολούθως οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ. Στον πίνακα καταχωρίζονται για κάθε υπάλληλο τα κριτήρια και οι ιδιότητες που θα ληφθούν υπόψη από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να μοριοδοτηθεί και να καταρτιστεί πίνακας κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία και κλάδο προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται κατά προτεραιότητα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως ανέρχεται σε ποσό ως και 45.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος.

Διευκρινίσεις υπάρχουν και για τους πολύτεκνους καθώς και για υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και απέκτησαν τρίτο παιδί εν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας (λογίζονται ως τρίτεκνοι για την κατά προτεραιότητα μετάταξη / μεταφορά τους).

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου