ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ηλεκτρονική αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών  

ηλεκτρονική-αίτηση-εξωδικαστικής-ρύ-401285

Της Πηνελόπης Ι. Παπαθανασίου, LLM Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Δικηγόρου Υπεύθυνης της ΧΕΝ Βόλου,

Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να ζητήσει την ηλεκτρονική εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του, αρκεί να πληροί κάποιες προϋποθέσεις.

Με την υποβολή της αίτησης ανεβαίνουν αυτόματα στο σύστημα τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του, όλες οι τραπεζικές πληροφορίες σχετικά με οφειλές από δάνεια και κάρτες του αιτούντος, καθώς και τα βάρη (υποθήκη, προσημείωση) που υπάρχουν σε ακίνητο του οφειλέτη.

Ο κάθε συνοφειλέτης ή εγγυητής οφείλει, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές στις οποίες ενέχεται και για να προστατεύσει την περιουσία του, να κάνει και ο ίδιος αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Επίσης, από την στιγμή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών δύναται μέσα σε 10 ημέρες να υποβάλλει αίτημα υπαγωγής της υπόθεσης του αυτής στην Διαμεσολάβηση.

Σε περίπτωση που οι Τράπεζες επιθυμούν, κάνουν πρόταση ρύθμισης στον αιτούντα, ο οποίος μπορεί να δεχτεί την πρόταση ή να αρνηθεί ή να κάνει μία αντιπρόταση. Μέσα σε 2 μήνες πρέπει να πραγματοποιηθεί συμφωνία ρύθμισης, άλλως δεν επέρχεται συμφωνία καθόλου.

Επιπλέον, με την υποβολή της αίτησης, αναστέλλονται ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του αιτούντος-οφειλέτη/συνοφειλέτη/εγγυητή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για χρέη του προς το Δημόσιο, αλλά δεν αναστέλλεται τυχόν πλειστηριασμός που έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η αναστολή παύει μόνο στην περίπτωση που δεν επέλθει για οποιονδήποτε λόγο συμφωνία μεταξύ των μερών.

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και επιπλέον σε περίπτωση που διαγραφεί βασική οφειλή από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν τρίτοι.

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας του οφειλέτη σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξωδικαστικής ρύθμισης. Σε αυτό το στάδιο της 2ης ευκαιρίας, μπορεί να γίνει πλήρης διαγραφή των χρεών του οφειλέτη με απώλεια της ιδιοκτησίας της περιουσίας του, ωστόσο ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να διαμένει στην κύρια κατοικία του, καταβάλλοντας ενοίκιο για 12 έτη σε έναν ιδιωτικό Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που θα επιλεγεί από το κράτος, με την δυνατότητα όμως μετά το πέρας των 12 ετών να την επαναγοράσει από τον Φορέα αυτόν.

Με τον τρόπο αυτό, εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής ως προς την καταβολή του ενοικίου προς τον Φορέα, δεν θα μπορεί κανένας να προβεί σε έξωση του από την οικία του, καθώς ο Φορέας αυτός υποχρεούται να εκμισθώνει την οικία αυτή στον ίδιο τον οφειλέτη που συνεχίζει κανονικά την διαμονή του εκεί και να του την επαναπωλήσει αν εκείνος θέλει μετά από 12 έτη.

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα συνεισφοράς του Δημοσίου στις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής της ρύθμισης με ποσοστό που υπολογίζεται ανάλογα με τα οικονομικά του κάθε οφειλέτη και ανάλογα με το πλήθος των μελών της οικογένειας και των εξαρτώμενων μελών αυτής για 5 έτη, όπως επίσης υπάρχει και δυνατότητα συνεισφοράς του Δημοσίου με την μορφή επιδόματος ενοικίου για τους οφειλέτες που θα προβούν σε αίτηση 2ης ευκαιρίας και θα απωλέσουν την ιδιοκτησία της περιουσίας τους για 12 έτη, αφού δηλώσουν πτώχευση και η αίτησή τους δικαστεί ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Βασική προϋπόθεση για την συνεισφορά του Δημοσίου και στις δύο περιπτώσεις είναι η έκδοση Βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, η αίτηση για την έκδοση της οποίας γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις για να κριθεί ευάλωτος οφειλέτης.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι μετά το τέλος της εφαρμογής του Νόμου 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η ηλεκτρονική αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, αποτελεί την μοναδική δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών με ταυτόχρονη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη/συνοφειλέτη/εγγυητή και μάλιστα με δυνατότητα συνεισφοράς του Δημοσίου στις καταβλητέες μηνιαίες δόσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου