ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης

περίληψη-διακήρυξης-7817

ΙΔΡΥΜΑ «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Το Ιδρυμα «Γηροκομείο Βόλου» προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στις 8/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος στον Ανω Βόλο, για την πώληση του κάτωθι ακινήτου (Διαμερίσματος με θέση στάθμευσης και Αποθήκης):

  • α) Το με αριθμό Βήτα 2 (Β-2) διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο, το οποίο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα οκτώ (38 τ.μ.) και στο οποίο διαμέρισμα ανήκει με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και για εξυπηρέτησή του, η με στοιχεία Ρο τρία (Ρ.3) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 35/100 (10,35τ.μ.) και β) η με στοιχεία Αποθήκη 2 (Απ.2) αποθήκη του υπογείου, η οποία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι ένα (11,20τ.μ.).

Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται στην οδό Δεληγιώργη 20, του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου του Νομού Μαγνησίας – Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 48.000€ (σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ).

  • α) Το με αριθμό Γάμα 3 (Γ-3) διαμέρισμα του τρίτου πάνω από την ισόγεια πιλοτή ορόφου, το οποίο έχει εμβαδόν 114,10 τ.μ. και β) η με στοιχεία Ύψιλον εννιά (Υ-9) αποθήκη του υπογείου, η οποία έχει εμβαδόν 13,18 τ.μ. Στο εν λόγω διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχείων Ρ-4 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της ισόγειας πιλοτής, εμβαδού 12,50τ.μ.

Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Ολυμπιάδος 16 – δημοτικής οδού (προέκτασης Θησέως) – Κενταύρων και ιδιωτικής οδού, του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου του Νομού Μαγνησίας – Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 115.000€ (εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι:

1) Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή εναλλακτικά κατάθεση σε μετρητά το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης των εκποιούμενων ακινήτων.

2) Η πρώτη προσφορά θα πρέπει να ισούται κατ ΄ελάχιστον με την οριζόμενη εκ της τιμής εκκίνησης του προς εκποίηση ακινήτου. Η κάθε δε επόμενη προσφορά θα πρέπει να οριστεί στο 2% τουλάχιστον ανώτερα της προηγούμενης.

3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου τους, οι οποίοι καταθέτουν την σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού.

4) Ολα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη.

5) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30-15.30) και στα τηλέφωνα 24210- 789 10 & 24210- 789 15.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου