ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού

διακήρυξη-πλειοδοτικού-διαγωνισμού-747416

ΙΔΡΥΜΑ «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Το Ιδρυμα «Γηροκομείο Βόλου» προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στις 24/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος στον Ανω Βόλο, για την πώληση των κάτωθι ακινήτων (Διαμερίσματος με θέση στάθμευσης και Αποθήκης):

  • α) Το με αριθμό Γάμα 3 (Γ-3) διαμέρισμα του τρίτου πάνω από την ισόγεια πιλοτή ορόφου, το οποίο έχει εμβαδόν 114,10 τ.μ. και β) η με στοιχεία Υψιλον εννιά (Υ-9) αποθήκη του υπογείου, η οποία έχει εμβαδόν 13,18 τ.μ. Στο εν λόγω διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχείας Ρ-4 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της ισόγειας πιλοτής, εμβαδού 12,50τ.μ.

Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Ολυμπιάδος 16 – δημοτικής οδού (προέκτασης Θησέως) – Κενταύρων και ιδιωτικής οδού, του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου του Νομού Μαγνησίας – Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 108.000€ (εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι:

1) Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή εναλλακτικά κατάθεση σε μετρητά το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης των εκποιούμενων ακινήτων.

2) Η πρώτη προσφορά θα πρέπει να ισούται κατ’ ελάχιστον με την οριζόμενη εκ της τιμής εκκίνησης του προς εκποίηση ακινήτου. Η κάθε δε επόμενη προσφορά θα πρέπει να οριστεί στο 2% τουλάχιστον ανώτερα της προηγούμενης.

3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου τους, οι οποίοι καταθέτουν την σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Ολα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη.

5) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 24/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 – 15.30) και στα τηλέφωνα 24210 – 789 10 & 24210 – 789 15.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου