ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης

περίληψη-διακήρυξης-52423

ΙΔΡΥΜΑ «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Ιδρυμα «Γηροκομείο Βόλου» προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στις 15/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία του Ιδρύματος στον Ανω Βόλο, για την πώληση των κάτωθι ακινήτων (Διαμερίσματος μετά θέσης πάρκινγκ και Αποθήκης):

  • α) Το με αριθμό Γάμα 3 (Γ-3) διαμέρισμα του τρίτου πάνω από την ισόγεια πιλοτή ορόφου, το οποίο έχει εμβαδόν 114,10 τ.μ. και β) η με στοιχεία Ύψιλον εννιά (Υ-9) αποθήκη του υπογείου, η οποία έχει εμβαδόν 13,18 τ.μ. Στο εν λόγω διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχείας Ρ-4 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της ισόγειας πιλοτής, εμβαδού 12,50τ.μ.

Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Ολυμπιάδος 16 – δημοτικής οδού (προέκτασης Θησέως) – Κενταύρων και ιδιωτικής οδού, του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου του Νομού Μαγνησίας-Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 125.000€ (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι:

1) Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή εναλλακτικά κατάθεση σε μετρητά το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης των εκποιούμενων ακινήτων.

2) Η πρώτη προσφορά θα πρέπει να ισούται κατ ΄ελάχιστον με την οριζόμενη εκ της τιμής εκκίνησης του προς εκποίηση ακινήτου. Η κάθε δε επόμενη προσφορά θα πρέπει να οριστεί στο 2% τουλάχιστον ανώτερα της προηγούμενης.

3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου τους, οι οποίοι καταθέτουν την σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού.

4) Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, κ. λ. π) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη.

5) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 12/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00μ.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 – 15.30) και στα τηλέφωνα 24210 – 789 10 & 24210 – 789 12.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου