ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

προκηρυξη-ανοικτησ-διαδικασιασ-441898

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο υφιστάμενο Σχολικό Κτίριο του Λυκείου Αργαλαστής» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οδός/Ταχ.Κωδ

:

Αργαλαστή / ΤΚ 37006

Τηλ. / Telefax

:

2423054525 / 2423054575

E-mail

:

[email protected]

Πληροφορίες:

:

Ευστ. Ευαγγελόπουλος

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dnpiliou.gov.gr).
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.
 3. Κωδικοί CPV: 45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
 4. Κωδικός NUTS: EL613
 5. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 142,95€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο υφιστάμενο Σχολικό Κτήριο του Λυκείου Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
 6. Προϋπολογισμός: 142,95 (με το ΦΠΑ 24%).
 7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 24 του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 76 του Ν. 4412/2016.

Ειδικά, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

 1. Ανοικτή διαδικασία.
 2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 / 09 / 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00μμ.
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 5. (α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, (β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21 / 09 / 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, (γ) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
 6. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 8. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 9. Το έργο εμπίπτει στη ΣΔΣ.
 10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 792,63€ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.
 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΤΖΙΚΟΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου