ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

αποφαση-441886

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Εχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύουν σήμερα, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 Ν. 4555/22018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και τη συμπλήρωση του με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 5 Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

 1. Την 82/59633/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ)

4.- Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 10.922 κατοίκους.

5.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες και δέκα (10) Κοινότητες.

6.- Την 162/7283/31-08-2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων με θητεία από 02-09-2020 έως 01-09-2021.

7.- Την 12/642/29-01-2021 Απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης της 162/7283/31-08-2020 Απόφασης Δημάρχου ως προς το εδάφιο 1Γ, και ορισμό Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών.

8.- Την 33/1872/26-02-2021 Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής της υπ’ αριθ. 1871/26-02-2021 αίτησης παραίτησης του Αντιδημάρχου Νικολάου Πρίντζου του Ιωάννη.

9.- Την 41/2069/4-03-2021 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Νικολάου Πρίντζου του Ιωάννη στον ίδιο.

10.- Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/17-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 2-9-2021 έως και 1-9-2022 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαννακό Ευάγγελο του Δημητρίου και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

 1. Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
 • του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
 • του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων
 • του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού

με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Μπατζιάκα του Χρήστου και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. I. Τεχνικών Εργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραμιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου.

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΙΙ. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών.

 • μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου.
 • εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Μακεδών του Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 1. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
 1. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
 1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακός Ευάγγελος του Δημητρίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 Ν.4483/2017, οι κατά τα ανωτέρω ορισθέντες αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου την κατά το Νόμο προβλεπόμενη αντιμισθία,

Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 2-9-2021.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου