ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

διακηρυξη-441864

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ» διακηρύσσει ότι :

Προκειμένου να τύχουν υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έξι (06) φοιτητές (δύο από κάθε πόλη) αριστούχοι, με καταγωγή μιας εκ των τριών πόλεων Βόλου, Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, Καρδίτσας, απόφοιτοι Λυκείων ή άλλων ισοτίμων σχολών, που πέτυχαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά τις 2021-22 εισαγωγικές εξετάσεις, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται στα 146,73 ευρώ και χορηγείται για εννέα (9) μήνες έκαστου ακαδημαϊκού ετους, για όσα χρόνια διαρκεί η φοίτηση στη σχολή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό Δημάρχου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος υπότροφος κατάγεται εκ μιας των πόλεων Βόλου, Ν. Ιωνίας και Καρδίτσας, ότι κατοικεί μόνιμα σε αυτή και ότι έχει ηλικία όχι μεγαλύτερη των 21 ετών.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (από τη Δημαρχία).
 4. Πιστοποιητικό Λυκείου ή άλλης ισοτίμου Σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αποφοίτησε με το βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».
 5. Ε9
 6. Εκκαθαριστικό Εφορίας από το οποίο να προκύπτει οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 20.000,00 € προσαυξημένου κατά 5.000,00 € για κάθε παιδί πάνω από δύο (Α.Δ.Ε. 141/2012 θέμα 7ο).
 7. Βεβαίωση Εφορίας για τα εισοδήματα του προηγουμένου οικονομικού έτους.
 8. Υπεύθυνη δήλωση πατρός Ν.Δ. 1599 / 1986, στην οποία να αναγράφονται τα κάτωθι: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι τόσο εγώ και η σύζυγός μου, όσο και τα λοιπά άγαμα μέλη της οικογενείας μου έχουμε ή δεν έχουμε ακίνητη περιουσία στ……….. ή σε άλλο μέρος της Ελλάδος: α) ……………………. Β)…………………………… Γ)……………………………..Τα εισοδήματα δε ολοκλήρου της οικογένειάς μου ανέρχονται στο ποσό των ……………………..ΕΥΡΩ μηνιαίως».
 9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 10. Πιστοποιητικό εγγραφής Πανεπιστημιακής Σχολής.
 11. Υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο Ιδρυμα ή το Δημόσιο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λαμβάνουν κάθε μέρα και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Ιδρύματος (Τμήμα Ταμείου Δήμου Βόλου-Κεντρικό Δημαρχείο).

Κατάθεση ενστάσεων επί της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών έως 10 ημέρες από τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ. Ε.

ΤΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου