ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

προκηρυξη-432673

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής, 2) Χημείας και 3) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τομέας Υγείας Παιδιού

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1987/2.9.2021 τ.Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.9.2021)

ΑΔΑ: Ψ9ΝΚ469Β7Θ-ΒΗΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 23443

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1987/2.9.2021 τ.Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.9.2021)

ΑΔΑ: ΩΖΑΑ469Β7Θ-1Η9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 23444

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1987/2.9.2021 τ.Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.9.2021)

ΑΔΑ: 67ΤΒ469Β7Θ-ΦΦ3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 23445

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 8 / 11 / 2021

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Ιατρικής e-mail: [email protected]

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610 969100-8

Χημείας e-mail: chemsecr@upatras.gr

Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

τηλ.: 2610 996013

Φιλολογίας e-mail: philsec@upatras.gr

Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

τηλ.: 2610 969757-760

Ο Πρύτανης

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου