ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

περιληψη-διακηρυξησ-δημοπρασιασ-430584

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου διακηρύττει,

σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι 13:00 μ.μ. και επαναληπτική, σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου (ΚΕΓE), ενώπιον της αρμόδιας από τον Νόμο Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου το κάτωθι δημοτικό ελαιόκτημα στη θέση «Καλαβρού-Καλυβάκια», 135 ελαιόδεντρα περίπου (μετά αποθήκης), του οικισμού Αφήσσου της Δ.Ε. Αφετών με τους ακόλουθους όρους:

Η μίσθωση ορίζεται εξαετής (6), δυνάμενη να παραταθεί διμερώς για 4 έτη εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι όροι: α)Εξόφληση μισθωμάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες.

β)Τήρηση όλων των όρων της συμβάσεως γ)Έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης δ)Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150,00 Ευρώ (εκατόν πενήντα Ευρώ), ως ετήσιο μίσθωμα.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει:

– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία του ιδίου και του εγγυητή του.

– Δημοτική – Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του.

– Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας περί κατάθεσης εγγύησης ποσού (15,00) ευρώ ίσου με το 1/10 του συνολικού ετησίου μισθώματος.

– Να παρουσιάσει εγγυητή αξιόχρεο, ευθυνόμενο αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με αυτόν, για την κανονική καταβολή των μισθωμάτων και για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

– Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 εις την οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση της διακηρύξεως και του σχεδίου του καταρτισθησομένου συμφωνητικού μισθώσεως και ότι αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό τους. Επί νομικών προσώπων την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος αντιπρόσωπος.

– Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θωρείται ότι πλειοδοτεί δ’ ίδιο λογαριασμό. Οι εκπρόσωποι εταιρειών θα καταθέσουν αντίγραφα των αποφάσεων του ΔΣ τους περί της συμμετοχής των εταιρειών στη δημοπρασία

– Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των καταστατικών τους με όλες τις επελθούσες τροποποιήσεις. Επιπλέον, οι ΑΕ θα προσκομίσουν πιστοποιητικό της αρμόδιας Διευθύνσεως Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, μαζί με τα ΦΕΚ δημοσιεύσεως αυτών, οι υπόλοιπες εταιρίες (ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ) πιστοποιητικό του αρμοδίου Δικαστηρίου στο οποίο θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις των καταστατικών τους, οι δε ΕΠΕ και τα αντίστοιχα ΦΕΚ.

Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσίευσης, κηρύκεια κ.τ.λ. βαρύνουν τον μισθωτή – τελευταίο πλειοδότη.

Κανείς οφειλέτης του δήμου δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2423054990. Υπεύθυνη κυρία Πατρώνη Σοφία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου