ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 11/7/15

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-11-7-15-429710

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑ-ΛΙΩΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, δηλώνω ότι στις είκοσι εννέα (29) Ιουλίου 2015 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4.00 μ.μ. μέχρι 5.00 μ.μ. το απόγευμα της ίδιας ημέρας και στο συνηθισμένο τόπο για δημοσίους και αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο Βόλου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, στην διασταύ-ρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου, Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι πλατείας Ελευθερίας, με υ-πάλληλο του πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Βόλου κ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΦΕΙΔΑ, με έδρα τον Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 119 – Κ. Καρτάλη (τηλ. 24210 – 56935) ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε κώλυμα αυτής, θα εκτεθεί σε αναγκα-στικό πλειστηριασμό με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, που εδρεύει στην Αθή-να, οδός Αμερικής αριθμός 4, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπρο-σωπούμενη, ως ειδική διάδοχος της Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥ-ΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», η ακίνητη περιουσία των οφειλετών 1) Θεοκτίστης συ-ζύγου Γεωργίου Τσάρκα, το γένος Ξενοφώντα και Μαρίας Γιαλβάλη, κατοίκου Βόλου, οδός 1ο χιλ. Βόλου – Διμηνίου και 2) Γεωργίου Τσάρκα του Χαραλάμπους και της Τριανταφυλλιάς, κα-τοίκου Πορταριάς Μαγνησίας, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αριθμό 6.412/2015 Έκθεσή μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, δηλαδή εκπλειστηριάζεται: Α) Το ακίνητο της οφειλέτιδας Θεοκτίστης συζύγου Γεωργίου Τσάρκα, το γένος Ξενοφώντα και Μαρί-ας Γιαλβάλη, κατοίκου Βόλου, οδός 1ο χιλ. Βόλου – Διμηνίου, του οποίου η περιγραφή έχει ως εξής: Ένα γήπεδο μετά του υπάρχοντος βιοτεχνικού κτιρίου, εκτάσεως τριών χιλιάδων τετρα-κοσίων εβδομήντα επτά και 21/100 (3.477,21) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται μέσα στα όρια του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου (ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου), της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτι-κής ενότητας Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περι-φέρειας Θεσσαλίας, του Υποθηκοφυκαλείου Βόλου και ειδικότερα στο με αριθμό έντεκα (11) Ο.Τ. αυτής και φέρει τον αριθμό 11.08 και συνορεύει Βορειοανατολικά έχει πρόσωπο στην οδό 1Ν, Βορειοδυτικά έχει πρόσωπο στην οδό 2Ν, Νοτιοανατολικά με τα οικόπεδα υπ’ αριθμ. 11.07 και 11.06 και Νοτιοδυτικά με το οικόπεδο υπ’ αριθμ. 11.10.

Το ως άνω βιοτεχνικό κτίριο χρησιμοποιείται ως βιοτεχνία παρασκευής ετοίμων ειδών διατρο-φής και αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο και τον πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο. Το υπόγειο έχει εμβαδόν οκτακόσια ενενήντα εννέα και 16/100 (899,16) τετραγωνικά μέτρα, καθι-στάται ισόγειο από την μία πλευρά του λόγω κλίσεως του εδάφους, Αποτελείται από δύο απο-θήκες αλεύρων, μία αποθήκη βουτύρου, μία αποθήκη για χαρτοκιβώτια, μία αποθήκη για εδώ-διμα, ένα χώρο για είδη καθαρισμού, ένα αποθηκευτικό χώρο γενικών ειδών, δύο αποδυτήρια και τουαλέτες ανδρών – γυναικών, ένα χώρο για καυστήρα (μπόιλερ), ένα χώρο προσωπικού και ένα χώρο για τον εξοπλισμό κέτερινγκ. Επικοινωνεί με το ισόγειο με δύο τσιμεντένιες εσω-τερικές σκάλες, καλυμμένες με κεραμικό πλακάκι και ένα επαγγελματικό ασανσέρ. Το ισόγειο έχει εμβαδόν οκτακόσια ενενήντα εννέα και 16/100 (899,16) τετραγωνικά μέτρα. Αποτελείται από τρεις χώρους γραφείων προσωπικού και οδηγών, δύο τουαλέτες ανδρών – γυναικών, ένα γραφείο παραγωγής, ένα δωμάτιο λάντζα, ένα δωμάτιο βραστήρας, ένα ενιαίο χώρο παραγω-γής, ένα χώρο ζυμωτήριο, ένα χώρο προετοιμασίας κέτερινγκ και ένα χώρο συσκευασίας έτοι-μου καταψυγμένου προϊόντος.

Ο πρώτος (Α) πάνω από ισόγειο όροφος έχει εμβαδόν εκατόν ογδόντα πέντε και 64/100 (185,64) τετραγωνικά μέτρα, επικοινωνεί με το ισόγειο με εσωτερική σιδερένια σκάλα και απο-τελείται από πέντε χώρους δωματίων ανάπαυσης, χωλ, διάδρομο και δύο χώρους προοριζόμε-νους για W.C.

Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του Πλειστηριασμού ορίστηκε το ποσό των εξακοσί-ων ογδόντα τριών χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (683.072,26) €.

Β) Το ακίνητο του οφειλέτη Γεωργίου Τσάρκα του Χαραλάμπους και της Τριανταφυλλιάς, κα-τοίκου Πορταριάς Μαγνησίας, του οποίου η περιγραφή έχει ως εξής: Ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μέσα στο οποίο υπάρχει α) τριώροφο κτίσμα, που είναι το παραδοσιακό κατά-λυμα «Αρχοντικό Κανταρτζή» και β) διώροφο παράσπιτο, συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου χιλίων εξακοσίων τριάντα πέντε (1.635,00) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΝΑΛΑΚΙ» εντός των ορίων του οικισμού Πορταριάς, της κτηματικής περιφέρειας της τοπι-κής κοινότητας Πορταριάς, της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς, του Δήμου Βόλου, της Περιφε-ρειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υποθηκοφυλακείου Βόλου και συνορεύει Ανατολικά, Βορειοδυτικά και Βορειοανατολικά με επαρχιακή οδό Πορταριάς-Μακρυνίτσας, Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Ζούλια, Νοτιοδυτικά και Δυτικά με ιδιοκτησία Νικ. Κουτσιρίμπα και Βορειοδυτικά με καλντερίμι.

Εντός του παραπάνω οικοπέδου υπάρχουν τα κάτωθι κτίσματα: τριώροφο κτίσμα, που είναι το παραδοσιακό κατάλυμα «Αρχοντικό Κανταρτζή», αποτελούμενο, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσε-ως, από υπόγειο εμβαδού διακοσίων δύο και 52/100 (202,52) τετραγωνικών μέτρων, ισόγειο εμβαδού εκατόν ενενήντα τεσσάρων και 49/100 (194,49) τετραγωνικών μέτρων και πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού εκατόν ογδόντα επτά και 11/100 (187,11) τετραγωνικών μέτρων.
Παραπλεύρως του κτιρίου υπάρχει ισόγειο κτίσμα εμβαδού περίπου είκοσι πέντε (25,00) τε-τραγωνικών μέτρων, ως και δύο αποθήκες είκοσι (20,00) τετραγωνικών μέτρων.

Ακόμη δε εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφο κτίσμα (παράσπιτο) αποτελούμενο, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως από ισόγειο εμβαδού πενήντα ενός και 44/100 (51,44) τετραγωνικών μέ-τρων και πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού σαράντα δύο και 64/100 (42,64) τε-τραγωνικών μέτρων.

Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του Πλειστηριασμού ορίστηκε το ποσό των τριακο-σίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (376.238,33) €.

Το πρώτο ακίνητο που εκπλειστηριάζεται ιδιοκτησίας Θεοκτίστης Τσάρκα, βαρύνεται με τέσ-σερις (4) Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ», μία (1) Υποθήκη υπέρ της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.Ε.» και μία (1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK AE» και το δεύτερο ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου Τσάρκα βαρύνεται με τέσσερις (4) Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ», δύο (2) Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», μία (1) Υποθήκη υπέρ της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.Ε.» και μία (1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK AE», όπως προκύπτει από το με αριθμό 1584/2015 Πι-στοποιητικό Βαρών της Υποθηκοφύλακα Βόλου. Ο πλειστηριασμός αυτός διενεργείται σύμφω-να με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν, συμμορφούμενοι με τους όρους της με αριθμό 6415/2015 Περίληψής μου Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας

Βόλος 10 Ιουλίου 2015

Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου