ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

περιληψη-διακηρυξησ-362198

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει Ανοιχτή Διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευής του έργου: «Νο 121 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού, €1.080.000,00 πλέον Φ.Π.Α. μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (παρ. 2α, άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).

Το τεχνικό αντικείμενο της Σύμβασης είναι:

 1. Η επισκευή ή αντικατάσταση αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, που δημιουργούν προβλήματα στη σωστή λειτουργία του Δικτύου.
 2. Η επισκευή ή αντικατάσταση διακλαδώσεων.
 3. Η επισκευή ή αντικατάσταση προβληματικών αγωγών αποχέτευσης οβριών υδάτων.
 4. Η επισκευή ζημιών σε φρεάτια ελέγχου υδροσυλλογής και τους αγωγούς σύνδεσης των φρεατίων με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
 5. Η επισκευή αγωγών μεταφοράς λύματος, που λειτουργούν υπό πίεση (καταθλιπτικοί αγωγοί).
 6. Ο έλεγχος και η συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένου λύματος.
 7. Οι αποφράξεις – καθαρισμοί αγωγών ακαθάρτων και των διακλαδώσεών τους.
 8. Ο καθαρισμός σχαρών και πυθμένα των αντλιοστασίων ακαθάρτων.
 9. Ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής.
 10. Η απόφραξη αγωγών σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
 11. Οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.
 12. Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων είτε λόγω θραύσης αυτών είτε λόγω κλοπής. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων:

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και καλύπτουν τα κριτήρια του άρθρου 22 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

– σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

– σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

– σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

–  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 1. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. 
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, (συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 183764), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyamv.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των στοιχείων και εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες κα Ελισ. Θεοφανίδου, τηλ: 2421075103).
 2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η   05-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες.

 

 1. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες.

 

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ.

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.

 

 1. Γεωγραφική Θέση του Έργου (Κωδ. NUTS): EL613.

 

 1. Κωδικός CPV της Σύμβασης: 45232400-6.

 

 1. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ 

ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου