ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου του Δήμου Αλοννήσου»

ορισμός-άμισθου-αντιδημάρχου-του-δή-359648

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

Εχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018 ) και το Ν.4623/20ΐ9 (ΦΕΚ 134/Α’/2019).

  1. Τις διατάξεις του άρθ. 47 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/Α’/2019), περί ορισμού άμισθων αντιδημάρχων.
  2. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου (ΦΕΚ 33202/Β/2012) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Την ανάγκη ορισμού νέου άμισθου Αντιδημάρχου με αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.  Φλωρούς Χρήστο του Ιωάννη μέχρι 31-12-2023 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου άρθρο 10γ.

Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων.

Την μελέτη και τον σχεδιασμό για την βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για την διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του δήμου.

Την μελέτη για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών των χώρων πρασίνου του δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του τμήματος.

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του τμήματος.

Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Τις δράσεις και την ευθύνη για την ανακύκλωση των απορριμμάτων και υλικών ( πλην της αποκομιδής αυτών).

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Την ευθύνη των θεμάτων πολιτικής προστασίας.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζει το δικαίωμα της υπογραφής, όλων των εγγράφων που αφορούν στις ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Τον ως άνω αναπληρώνει ο δήμαρχος κος Πέτρος Βαφίνης του Θεοδώρου.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη «Διαύγεια» και ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

 

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου