ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

αποφαση-359613

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 630/Β/20-3-2013 για τον Δήμο Αλοννήσου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2804 κατοίκους.

6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλοννήσου έχει μία(1) Δημοτική Ενότητα.

7.Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορεί να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι (άρθρο 68 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4623/2019).

8.την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

 1. 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 3302/Β/2012,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλοννήσου, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής παράταξης του Δημάρχου ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σκιάνη Δημήτριο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου –

Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 – Να ελέγχει και να υπογράφει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμών και εισπράξεων και ιδίως τις Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης, μετά την υπογραφή τους από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής βεβαιώσεων για χρήση κτηματολογίου.

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου:

– Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Την αρμοδιότητα για την προσωρινή αφαίρεση αδειών λειτουργίας καταστημάτων καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών πράξεων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

– Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. Την έκδοση αδειών μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

– Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

– Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

– Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

– την έκδοση αδειών περιπτέρων καθώς και την ευθύνη και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα περίπτερα,

– την έκδοση αδειών στάσιμων και πλανόδιων παραγωγών αλλά και αδειών για υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.

– Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

– Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του Ν. 3463/2006 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

 1. Δημοτικής Συγκοινωνίας

 – Την εποπτεία και ευθύνη για θέματα ενδοδημοτικής αστικής συγκοινωνίας.

 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη Προγραμματισμού, Μελετών

και Οργάνωσης Μελετών.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, έκδοση αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλογιάννη Μιχαήλ του Νικολάου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας:

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– Τη μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση του χώρου του ΧΥΤΑ, για την επίχωση απορριμμάτων καθώς και για την ασφάλεια του χώρου, ήτοι μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας.

– Την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής βεβαιώσεων «Περί αποκομιδής απορριμμάτων για χρήση στον Ε.Ο.Τ.».

 1. Την αρμοδιότητα αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου.
 3. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, τεχνικών Συνεργείων.

Την ευθύνη για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας (εκτός ύδρευσης- αποχέτευσης), την παρακολούθηση τους, την διοίκηση τους και τον έλεγχο της εκτέλεσής τους.

 1. Tην εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία Ελικοδρόμιου

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Να ελέγχει και να υπογράφει τις βεβαιώσεις απασχόλησης του προσωπικού των ανωτέρω Διευθύνσεων και υπηρεσιών που αφορούν πρόσθετες αμοιβές για τυχόν πρόσθετη απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδόματα αργίας ή νύκτας, έξοδα κινήσεως κλπ).

 

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαλαματένια Θεόδωρο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

– Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας και της Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων.

 1. Κυκλοφοριακού και ιδίως: τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

– Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

– Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείριση υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού.
 3. Την ευθύνη και αρμοδιότητα λειτουργίας των παιδικών χαρών, όπως αυτές προβλέπονται από την αριθ. 28492/18-5-2009 (ΦΕΚ 931/Β/2009) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
 4. Την ευθύνη για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων ύδρευσης- αποχέτευσης – ηλεκτροφωτισμού που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας την παρακολούθηση τους, την διοίκηση τους και τον έλεγχο της εκτέλεσης τους.
 5. Τεχνικών έργων που αφορούν την ύδρευση-αποχέτευση- Ηλεκτροφωτισμού. Την ευθύνη για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, την παρακολούθηση τους την διοίκηση τους και το έλεγχο της εκτέλεσης τους.
 6. Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού
 7. Tην εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αντλιοστασίων του δήμου
 8. Της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.
 9. Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Να ελέγχει και να υπογράφει τις βεβαιώσεις απασχόλησης του προσωπικού των ανωτέρω Διευθύνσεων και υπηρεσιών που αφορούν πρόσθετες αμοιβές για τυχόν πρόσθετη απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδόματα αργίας ή νύκτας, έξοδα κινήσεως κλπ).

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σκιάνη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλογιάννη Μιχαήλ του Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιας Θεόδωρος ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μαλαματένια Θεόδωρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλογιάννης Μιχαήλ.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σκιάνης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλογιάννη Μιχαήλ του Νικολάου.

Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου