ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανακοινωση-319575

Προς τους κυρίους ή νομείς των ακινήτων (θύλακες), που βρίσκονται στην περιοχή Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου.
Με την υπ’ αριθμ. 401762/15-10-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΨΚΩΖ7ΛΡ-Ζ7Π) κυρώθηκε η με αριθ. 2/2021 πράξη εφαρμογής επανεντασσομένων περιοχών, τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Νέων Παγασών» του Δήμου Βόλου (περιοχή ΣτΕ).
Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεός Ελλάδας μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας OTA, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 118 και 131 του Ν.4555/2018 (ΟΕΚ 133Α/2018), και σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου