ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προσκληση-319539

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, κατά τη συνεδρίασή του με Νο 11/09.11.2021, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/11/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μελών του ΑΣ Βόλου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται σε αυτή και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (Κυριακή 28/11/2021) και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 19/11/2021 να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Συνεταιρισμού Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα χρησιμοποιήσουν για να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη λαμβάνοντας τότε τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Για τον

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΒΟΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου