ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

προκηρυξη-319529

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία (1) κενή οργανική θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2591/25-10-2021 τ.Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP24501.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 1511-2021 και λήξη στις 2912-2021.

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891454, 2310 891452, e-mail : [email protected] .

Με εντολή Πρύτανη

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Δ/νσης Διοικητικού

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου